Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Vi strävar efter att ha roligt tillsammans varje dag när vi stiger in på förskolan då vi skapar bättre förutsättningar för lärande. Vi vill erbjuda en miljö som gör barnen nyfikna och ger dem möjlighet att utforska och lära sig det sociala sampel som vi är en del av varje dag. Barnen ska känna sig trygga och delaktiga samt ges möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolans fyra hemvister är uppdelade utifrån ålder. Bläckfisken och Nyckelpigan är 1-3 åringarnas hemvister. Blomman och Kaninen är 3-5 åringarnas hemvister. Förskolan strävar efter ett stort samarbete mellan hemvisterna i olika aktiviteter och i den pedagogiska miljön.

Utemiljön

Förskolans gård erbjuder goda möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas, leka och lära tillsammans. Gården har nivåskillnader med både gräs, asfaltsvägar och sandlådor. Vi har nära till grönområde där det finns många olika lekmöjligheter för barnen.

Personal

Förskolans pedagoger är nyfikna med fokus på barns lärande. Vi försöker ta tillvara på alla pedagogers olika kompetenser som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen.

Förskolans lokaler

Förskolan renoveras utifrån fastighetsägarens underhållningsplan. Förskolan är byggd i vinkel och i mitten av byggnaden så ligger det personalutrymme och förskolans tillagningskök.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.00 på hemvisten Bläckfisken där alla barn och pedagoger är tillsammans fram till 7.30. Frukost serveras kl 8.00 på respektive hemvist. På förmiddagen erbjuder vi olika aktiviteter både ute och inne som kopplas till hemvisternas projekt. Målet är att alla barn ska ha utomhusverksamhet minst en gång om dagen. Lunch serveras ca 11.30 och efter lunch så är det lite lugnare aktiviteter/vila. Dagen fortsätter med olika aktiviteter ute och inne. Mellanmål serveras ca 14.30. Från 16.30 samlas alla pedagoger och barn på hemvisten Blomman där vi är fram till förskolan stänger.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.