Bibliotekspaket

Utifrån målen för kurserna inom SFI och SAS erbjuder ViL biblioteksspaket, som är exempel på samarbeten mellan ViL-bibliotekarier och pedagoger inom vuxenutbildningen. Dessa är anpassade efter kursmålen för SFI och SAS 2016 och här finns naturligtvis möjlighet för pedagog att i samråd med bibliotekarie närmare nivåanpassa aktiviteten utifrån elevernas/klassens behov.

Filmsamtal

Mål

Kursplanens vidgade textbegrepp innebär att även filmstudier kan användas för att utveckla studenternas förmåga att tala, lyssna och förstå svenska.

Innehåll

Visning av en film med efterföljande samtal där studenterna reflekterar över sina upplevelser av filmen. Upplägget skräddarsys utifrån gruppens behov och önskemål. Filmsamtalet kan kombineras med boksamtal. Då utgår vi från böcker som har filmatiseras och pratar om och jämför upplevelser av bok & film.

Genomförande

Film- & boksamtalet kan till exempel utformas efter författaren och kritikern Aidan Chambers modell i Böckerna inom oss – om boksamtal. Chambers menar att "…vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger."

Film- & boksamtal tar, enligt Chambers, avstamp i fyra grundfrågor:

  • Är det något du gillar i filmen?
  • Är det något du ogillar i filmen?
  • Något du inte förstår eller tycker är svårt?
  • Finns det några mönster eller kopplingar, saker som hänger samman eller upprepas?

OBS! Filmsamtal erbjuds vid vissa ViL-bibliotek. Ta kontakt med ditt närmaste ViL-bibliotek eller ViL-samordnare för mer information.

​Boksamtal

Mål

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, läsa, lyssna och förstå svenska utifrån samtal kring böcker. Boksamtalen är också tänkta att ge eleverna mersmak och lust att komma till biblioteket både privat och för studier.

Innehåll

Eleverna får möjlighet att tillägna sig och bearbeta texter av olika slag, vilket innebär såväl läsa som lyssna och tala. Vi samtalar på ett sätt som möjliggör för eleverna att utveckla sin förmåga att resonera, reflektera och göra kopplingar utifrån innehållet i böcker de läst/lyssnat till.

Genomförande

Boksamtal på bibliotek eller skola. Boksamtalet kan till exempel utformas efter författaren och kritikern Aidan Chambers modell i boken Böckerna inom oss – om boksamtal. Chambers menar att ”… vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger.”

Chambers boksamtal tar avstamp i fyra grundfrågor:

  • 1. Är det något du gillar i boken?
  • 2. Är det något du ogillar i boken?
  • 3. Något du inte förstår eller tycker är svårt?
  • 4. Finns det några mönster eller kopplingar, saker som hänger samman eller upprepas?

Böcker att läsa och boksamtala kring kan till exempel hämtas ur de klassuppsättningar som biblioteken lånar ut till vuxenutbildningen.

Biblioteksorientering SFI

Mål

Eleverna ska få grundläggande kunskaper om folkbibliotekens och ViL:s utbud. Biblioteksorienteringen är tänkt att ge mersmak och lust att återkomma både privat och för studier.

Innehåll

Introduktion av biblioteket och de av bibliotekets tjänster som är av speciellt intresse för vuxenstuderande.

Genomförande

Allmän introduktion av biblioteket i samband med ett biblioteksbesök. Grundläggande bibliotekskunskap som information om lånekort och låneregler (finns på flera olika språk), hur det fungerar att låna, använda datorer på biblioteket etc. Information om ViL-tjänsterna, som t.ex. studiehjälp, läxhjälp, språkcafé och datorhandledning.

Visning av biblioteket med fokus på avdelningarna för lättlästa romaner, svenska språkkurser, lexikon, lättlästa nyheter samt media på andra språk än svenska.

De elever som saknar bibliotekskort ges möjlighet att skaffa detta.

Biblioteksintroduktionen kan även kombineras med en kortare bokpresentation av nivåanpassad och intressant läsning.

Eleverna ges utrymme att fråga och reflektera vid varje moment.

Biblioteksorientering SAS

Mål

Biblioteksorienteringen ska bidra till att stödja elevernas språkliga och kommunikativa utveckling. Eleverna ska självständigt kunna söka relevant information i biblioteket. Biblioteksorienteringen är tänkt att ge mersmak och lust att återkomma både privat och för studier.

Innehåll

Repetition av tidigare biblioteksorientering, samt fördjupad bibliotekskunskap.

Genomförande

Visning av mediebeståndet, såväl fack- som skönlitteratur med information om olika medieformat. Information om ViL-tjänsterna med särskilt fördjupat fokus mot informationssökningsmetoder, sökning i bibliotekskatalog och databaser, och/eller fokus mot litteraturförmedling i form av boktips/bokprat utifrån önskade teman.

Källkritik

Mål

Att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att värdera källor, bearbeta information, samt diskutera och kritiskt analysera text. Genomgången syftar även till att ge eleverna mersmak och lust att utforska källkritik med hjälp av folkbibliotekens resurser, såväl privat som för studier.

Innehåll

En grundläggande genomgång av källkritikens begrepp och problemställningar som kombineras med praktiska övningar med möjlighet för eleverna att pröva de källkritiska verktygen.

Genomförande

Ett eller flera visningstillfällen i källkritik kan bokas in. Huvudfokus vid genomgången ligger på introduktion av källkritiska begrepp och tankesätt, kombinerat med text/bildövningar. Propagandaspridningsmetoder, bildgranskning och fokus på källkritik i sociala medier är teman som berörs. Teori varvas med praktiska övningar. Önskas fördjupning mot något perspektiv kan detta diskuteras mellan pedagog och bibliotekarie.