På Yallatrappan.

Studieresa till Malmö, 25 oktober

Publicerad 22 november 2017

Inför planeringen av den nya verksamheten på Mariagården åkte Referensgruppen på studieresa till Malmö.

Garaget och Yalla Trappan är två verksamheter som på olika sätt arbetar generationsöverskridande. Under studieresan till Malmö fick vi från Centrum ta del av erfarenheter som kan hjälpa oss på vägen mot en plats för seniorer och unga.

Garaget
Garagets bakgrund och etableringsfas var intressant då de från start strävat efter att ha ett stort medborgarinflytande. Till en början var det inte bestämt vad verksamheten skulle bestå i. Det var en lång process som pågick i flera år och tjänstemännen gick på ett antal nitar (såsom förslagslådan, som gjorde det omöjligt att återkoppla). Garaget riktar sig till alla som bor i närområdet, de har därmed en bredare målgrupp än vi har.
Verksamheten finansieras ungefär på samma sätt som vår kommer göra, caféverksamheten delvis separat men går mot att bli en avskild del (bemannas av personer som genomgår arbetsträning, i ett samarbete med ABF).
Garaget driver en offentlig öppen verksamhet med tjänstemän anställda och ett fåtal frivilliga. Verksamheten består av bibliotek, öppen scen, verkstad, offentligt vardagsrum och ekologiskt café. Det är möjligt för deltagarna att vistas en heldag på Garaget utan att spendera en enda krona. Intressant utifrån ett tillgänglighetsperspektiv! Vad kan det finnas för risker med ett sådant upplägg? Skulle det fungera med våra målgrupper?


Tjänstemännen beslutar och producerar det mesta men med visst inflytande från deltagarna (brukarna) Det är därmed inte en deltagarproducerad verksamhet. Verksamheten var öppnare till en början, nu mer fast.
Den öppna scenen som får lånas gratis är mer deltagarstyrd, funkar för det mesta väl. Om deltagarna upplever ett ägande, håller de sig till regler och är rädda om lokal och utrustning. Den öppna scenen får lånas om den ska användas till en öppen aktivitet, som är gratis. Deltagarna är engagerade på i olika nivåer och har haft ett visst inflytande över innehållet (såsom vilka böcker som ska finnas på hyllorna i biblioteket, vilka verktyg i verkstaden, vilka andra typ av rum som behövdes (tyst studierum, mötesrum, datorrum). Garaget har allteftersom omarbetat och specificerat sin värdegrund och måste följa Malmö stads riktlinjer för anti-diskriminering. Religiösa fester ok, men inte rekrytering. Givetvis är grupper med rasistiska budskap etc inte välkomna. Generationsmöten är inte ett syfte i sig utan snarare en effekt av hur de arbetar. Då många olika slags människor får samsas om lokalen och det ibland blir trångt, tvingas de sitta bredvid varandra och då uppstår ofta samtal spontant. En av Garagets största utmaningar är att nå fram till målgruppen ungdomar och unga vuxna, vilka förmodligen inte kände sig så lockade då det finns stor sannolikhet att träffa bekanta vuxna på Garaget.

Yalla Trappan
Yalla Trappan är ett socialt företag som anställer och arbetstränar kvinnor som av olika skäl befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. De utgår från ett demokratiskt och transparent arbetssätt, bland annat är de anställda med och sätter arbetsscheman. Vad gäller Yalla Trappans bakgrund och organisationsform var den helt olik vår verksamhet och studiebesöket var mest inspirerande och intressant ur ett annat perspektiv. Hur kan marginaliserade människor få en chans att bli mer delaktiga och aktiva samhällsmedborgare? Många av kvinnorna hade genomgått en personlig utvecklingsresa, mådde bättre, kände sig stolta och behövda sedan de börjat på Yalla Trappan.
Etableringsfasen var inspirerande då målet alltid varit att verksamheten ska betala för sig själv och att kvinnorna ska ha en rimlig lön (kollektivavtal). Men upplägget kan beskrivas lite som hjälp till självhjälp, vilket skiljer sig från syftet
eller inriktningen för vår verksamhet. Skulle upplägget kunna ”översättas” så att den passar vår målgrupp och syfte?
Finansieringen av Yalla Trappan skiljer sig helt från vår form av finansiering. Andra förhållningsregler gäller för offentlig/kommunal verksamhet. Flera från Referensgruppen kände sig inspirerade av att få ta del kvinnornas resa.
Generationsmöten är inte ett syfte i sig utan har blivit en effekt av hur de arbetar då yngre kvinnor anställts efter ett tag. De kan bara se positiva effekter av att blanda generationer.
Yalla Trappans största utmaning handlar om att få ekonomin att gå ihop så att löner kan betalas ut varje månad.