Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Vättleskolan har en prisbelönt arkitektur och är naturskönt belägen mellan Angereds Torg och Rannebergens centrum.

Skolans profil

Vättleskolan vill erbjuda god utbildning för elever, från årskurs 4 till årskurs 9, i en trygg och social miljö. Allt som utmanar och motiverar våra elever till ljusa framtidsdrömmar uppmuntras.

Skolan är vackert belägen i närhet till naturområdet Vättlefjäll! Under elevernas raster finns rastverksamhet "skolfritids" som ger möjlighet till såväl rörliga aktiviteter som pingis, till lugnare aktiviteter som brädspel och pratstunder i soffhörnan. Varje avdelning på Vättleskolan har egen utgång till en gård för uteaktiviteter och årskurs 4 har en egen skolgård inom skolans område.

På skolan arbetar runt 70 medarbetare för att göra skoltiden bra för alla elever. Skolans lärare är välutbildade och sju förstelärare är anställda. Alla lärare är utbildade i att använda IT i undervisningen. Skolans alla ämnesgrupper har ett särskilt ansvar för utveckling av språkutvecklande arbetssätt.

Utvecklingsgrupper

Pågående utvecklingsarbete sker i skolans utvecklingsgrupper varje vecka inom följande områden:

  • IKT-utveckling (Informations och kommunikations teknik)
  • Inkluderingsarbete
  • Trygghet och studiero
  • Bibliotek och kultur
  • Skolverkets Läslyft
  • Matematik, naturvetenskap och teknik

En god och trygg miljö

Inget barn ska behöva känna sig otryggt eller riskera att utsättas för kränkande behandling i skolan! Som stöd i arbetet med detta har Vättleskolan sin likabehandlingsplan som systematiserar arbetet med att främja alla barns lika rättigheter samt motverka kränkningar och trakasserier. Likabehandlingsplanen utvärderas årligen av elevhälsan, skolans personal, elever och vårdnadshavare. ​Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Uppföljning av elevernas upplevda trivsel och trygghet görs regelbundet med hjälp av skolans trygghetsenkät.

Delaktighet för elever

Varje vecka träffar mentorer sina elever i ett forum som heter "Klassinformation". På klassinformationstid kan klassråd hållas och frågor lyftas till skolans Elevråd. Elevrådet har olika arbetsgrupper såsom matråd, trivselgrupp och arrangerar festligheter för sammanhållning på skolan.

Dialog för vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Vättleskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med våra vårdnadshavare. Med ett konto får vårdnadshavare exempelvis tillgång till barnets läxor, kan följa barnets individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Två till tre gånger varje termin träffar skolledning och lärare vårdnadshavare i skolans brukarråd som vårdnadshavarna nu benämner "Forum för samverkan". Vid dessa tillfällen ges möjlighet för frågor om skolans inre arbete och tid för samtal om skolutveckling.