Foto: Anders Feldt

Vår förskola

På vår förskola har vi 72 platser som är fördelade på hemvister/avdelningar utifrån ålder. Förskolan består av 4 hemvister som heter Trollsländan, Nyckelpigan, Fjärilen och Humlan. Hemvisterna är indelade efter ålder där de yngre barnen går på Trollsländan och Nyckelpigan och de lite äldre på Fjärilen och Humlan.

Förskolan är byggd på 70-talet och har renoverats utifrån behov och fastighetsägarens underhållsplan. Avdelningarna är rymliga och ljusa med både stora och mindre rum. Maten tillagas på Glöstorpshöjden. Potatis, pasta, ris och sallad tillagas i förskolans kök.

Utemiljön

Gården är vår stolthet med gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. De lärmiljöer/pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, t.ex. lekkök och bygglek. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. De yngsta barnen möter skogen på förskolan gård där de får uppleva naturens skiftningar samt träna sin motorik, för att senare vidga sina erfarenheter till den ”riktiga” skogen som ligger i nära anslutning till förskolan.

Under det varma halvåret äter vi mellanmål ute när väder och verksamhet tillåter.

Nyfikenhet, lust att lära och allas lika värde.

Vi arbetar med lusten att lära, väcka nyfikenhet och allas lika värde. Läroplanen, Lpfö 98/10 är grunden för vår verksamhet. I den kan du läsa vilka krav och förväntningar ni kan ha på förskolan.

Den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien är en inspirationskälla. Den säger att alla barn föds kompetenta och med en inneboende drivkraft att utforska omvärlden och att lära. Verksamheten formas och förändras utifrån barnens behov, intressen och nyfikenhet. Vi uppmuntrar barnen att utforska omvärlden med hjälp av alla sina sinnen. Barnen får pröva att uttrycka sig på olika sätt till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Pedagogisk dokumentation– för utveckling av verksamheten

Här kan vi tillsammans med barnen använda lärplatta och ta foto på det barnen upptäcker.Det blir ett av många olika sätt att uttrycka sig med och att göra sin röst hörd. Med hjälp av text, foto, ljud och film, kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse, hur de resonerar och agerar i olika situationer. Det hjälper oss att tillsammans med barnen forma och utveckla förskolan.

Personal

Förskolan har nyfikna pedagoger med fokus på barns lärande. Alla har olika intresseområden som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet. På förskolan finns både förskollärare eller barnskötare. Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 06.00 och första stunden är vi tillsammans på en hemvist. Vi serverar frukost kl. 08.00.

Dagens innehåll styrs av projektarbetet. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Målet är att minst en gång om dagen har alla barn utomhusverksamhet. 11.30 serveras lunchen och för många barn är det sedan vila eller lite lugnare aktiviteter. Därefter har barnen olika aktiviteter både ute och inne. Mellanmålet serveras ca 14.30.

Från ca kl 16.30 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla hemvister.

Vi uppmärksammar olika traditioner såsom påsk, midsommar och jul. Vi försöker också uppmärksamma andra kulturella/religiösa traditioner.

I maj-juni har vi en Gårdsfest där våra föräldrar är delaktiga att arrangera. Där kan barnens projektarbeten under året visas upp och ofta uppträder barnen för föräldrarna.

Samverkan med föräldrar

Ditt engagemang och intresse för verksamheten är mycket viktigt. Vi tar gärna del av dina åsikter och idéer. För att skapa en bra start och avslutning på dagen är det viktigt att du varje dag tar en personlig kontakt med en av pedagogerna. Vi träffas flera gånger i olika möten, till exempel utvecklingssamtal, föräldramöte och brukarråd, där ni har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Du får en egen inloggning till Hjärntorget, vårt pedagogiska IT-system. Där hittar du dokumentation och information och kan följa ditt barns arbete i förskolan.

Interkulturellt förhållningssätt

Vi strävar att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Det handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn, föräldrar och pedagoger representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom. Detta innebär att vi pedagoger vill vara nyfikna och visar viljan att lära känna barnens hemkulturer och språk. Vi vill ha en positiv attityd till det mångkulturella samhället. Med respekt för kulturella olikheter kan vi uppfatta det individuella samtidigt som vi är medvetna om de kulturella skillnaderna. Möten i förskolan är alltid möten mellan olika individer.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.