Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Välkommen till oss! Förskolan ligger i Tuve och omges av vacker skog med fina naturupplevelser. Vårt uppdrag är att se till att alla barn möter en utbildning som är rolig, trygg och lärorik. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi. Tillsammans skapar vi stimulerande lärmiljöer som väcker barnens lust att undersöka och utforska. Barns språk är i extra fokus hos då vi våren 2024 startade ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Här möts vi alla i nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar för att ge varje barn de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vår förskola

Förskolan består av tre avdelningar Björnen, Räven och Haren. Vi strävar efter att arbeta med åldershomogena grupper för att kunna erbjuda tillåtande och åldersanpassade miljöer. Vi arbetar också för ett öppet klimat på förskolan och samarbetar mycket mellan avdelningarna. Det gör att både barn och pedagoger lär känna alla på förskolan. Förskolans gård rustades upp hösten 2022. Gården består av olika inspirerande miljöer, därav en stor skog som erbjuder goda möjligheter till lek och utforskande.     

Reggio Emilia filosofin

Den pedagogiska filosofin från staden Reggio Emilia i norra Italien är vår inspirationskälla. Att arbeta utifrån ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt innebär att vi bygger tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Utbildningen står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt. Pedagogerna är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Genom att arbeta projektinriktat med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Barns lärande och utveckling

På vår förskola bildar trygghet, utveckling och lärande en helhet med utgångspunkt ifrån förskolans läroplan. Vi utgår från ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att vi arbetar utforskande tillsammans med barnen. Barnen har ett verkligt inflytande genom att vi utgår från deras fantasi, lek, nyfikenhet, intressen och tankar i vår utbildning och undervisning. Barnen är på så vis aktiva och delaktiga i lärprocesserna.

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är i gång. Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och våga säga vad de tycker och tänker samt känna sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.

Lärmiljöerna , både inomhus och utomhus är föränderliga och varierande utifrån barns intressen och behov. Vi ser miljön som barnen vistas i som något som ska utformas för att utmana, uppmuntra, stödja och hjälpa barnen i sitt utforskande. En miljö som lockar till kreativitet och väcker nyfikenhet.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA)

En långsiktig insats som syftar till att ge kunskap om flerspråkiga förskolebarns socialisation, identitetsskapande, lärande och utveckling. Alla barn, oavsett modersmål, kommer att ges möjlighet att utveckla sitt språk på många olika sätt. SOKA utgår från Anniqa Sandell Rings bok ”Mångfaldens förskola” och lyfter fram praktiknära forskning om likvärdighet, andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk– och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan för att alla barn ska få tillgång till en likvärdig utbildning.

Samverkan med vårdnadshavare

Det är viktigt med ett nära samarbete mer er vårdnadshavare och vi tar gärna del av dina synpunkter och tankar. Kommunikationen sker genom det dagliga mötet på förskolan och via Unikum, som är en digital plattform där vi dokumenterar ditt barns arbete i förskolan. Vi erbjuder även andra former av delaktighet genom utvecklingssamtal, drop-in och föräldramöte.

Besök på förskolan

Är ni intresserade av att besöka oss inför ert val av förskola är ni välkomna till ”Besök på förskolan” som vi anordnar vid ett tillfälle på hösten och två tillfällen på våren.

Vecka 5, onsdag, 17.00-17.45
Vecka 17, onsdag, 17.00-17.45
Vecka 43, onsdag, 17.00-17.45