Foto: Marit Lissdaniels

Vår skola

På Västerhedsskolan går ca 230 elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Om skolan

Västerhedsskolan är en F-3-skola med 230 elever som finns inrymd i nybyggda, ljusa lokaler. Vi har en stor härlig skolgård med många olika lekytor bland annat en amfiteater med sittläktare, och en multiidrottsplan. På skolgården finns sommartid också möjlighet till vattenlek och hinderbanor för eleverna.

Förskoleklass

På Västerhedsskolan har vi en stor förskoleklass som delas in i mindre basgrupper för arbete under skoldagen. Året i förskoleklass ska förbereda eleverna för deras fortsatta utbildning. Genom en väl avvägd blandning av igenkänning och nya utmaningar och med gott om tid för lek ska verksamheten stimulera elevernas utveckling och lärande.

Fritidshem

Skolans fritidshem är indelat i 4 avdelningar. På våning ett finns avdelningarna Smultron för våra förskoleklasselever samt Björnbär för årskurs 3. På våning 2 finns avdelningarna Hallon för årskurs 1 och Blåbär för årskurs 2. Fritidshemmets verksamhet kompletterar undervisningen under skoldagen genom att kunna erbjuda eleverna att delta i olika aktiviteter, ge dem möjlighet att utveckla goda kompisrelationer samt tid till vila och återhämtning.

Trygghet och trivsel

På Västerhedsskolan ska alla kunna känna sig trygga. Vi har ett trygghetsteam på skolan som planerar och tillsammans med övrig personal genomför gemenskapsfrämjande aktiviteter utifrån ett årshjul. Vi har också ett faddersystem där eleverna i årskurs 2 är faddrar till eleverna i förskoleklass. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar främjande och förebyggande för elevernas trygghet och trivsel samt vilka rutiner vi har för att kunna motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Vi vill skapa en skolmiljö där hänsyn och ömsesidig respekt präglar bemötandet och bidrar till att eleverna utvecklas positivt och är väl rustade att möta framtiden.

Om du som elev upplever att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en annan elev eller någon i personalen ska du vända dig till din lärare, din rektor, eller någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Elevernas delaktighet är viktig för oss på Västerhedsskolan. Därför träffas vi regelbundet i olika mötesforum som elevråd, matråd och klassråd. Vi har också ett brukarråd, som är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. På brukarrådet diskuteras till exempel verksamhetsfrågor, elevernas arbetsmiljö samt budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Västerhedsskolan använder vi oss till största delen av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. Via ditt konto på Hjärntorget kan du bland annat följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.