HBTQ

HBTQ-certifierad mötesplats!

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Fritid Västra Hisingen är HBTQ-certifierade vilket innebär att alla våra verksamheter är HBTQ-inkluderande och att vi arbetar normkritiskt. All personal genomgår utbildning i grundläggande HBTQ-kunskap, normkritik, diskrimineringsgrunderna och lagstiftningen som hör till. Certifieringen berör både verksamhet och arbetsgrupp/miljö. Vi personal ska aktivt arbeta med att all personal och deltagare i verksamheten ska känna sig inkluderade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Normkritik ska genomsyra allt arbete. HBTQ-certifieringen är ett ständigt pågående arbete.

Just nu pågår arbetet med att om-certifiera verksamheten. En del i detta är att all personal  tillsvidare och timvikarier  genomgår en utbildning för att vi ska ha en grundläggande gemensam kunskapsnivå för att erbjuda kvalitativt bemötande av alla besökare.

Kontakta Vårvindens Fritidsgård:

Kontaktuppgifter till Vårvindens Fritidsgård

Fillista