Om Vamos

Vamos Sydväst finns för dig som behöver extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden.

Bakgrund

Vamos Sydväst bygger vidare på det ESF-finansierade projektet Vamos som drevs av socialförvaltningen Sydväst tillsammans med socialförvaltningen Hisingen och Göteborgs Stadsmission från maj 2021 till november 2022. Sedan december 2022 driver socialförvaltningen Sydväst vidare Vamos i egen regi.

Projektets syfte var att stötta personer som stod långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kunde vara en sammansatt problematik: ohälsa, beroende eller att man behövt försörjningsstöd under en lång tid. Särskilt fokus i projektet låg på unga och personer med beroendeproblematik.

Projektet hade ett mycket bra resultat – av de 111 personer som deltog i projektet började 34 % studera eller arbeta och 26 % gick vidare till andra arbetsfrämjande insatser via Arbetsförmedlingen eller andra kommunala insatser.

Syfte

Syftet med Vamos Sydväst är att personer med en sammansatt problematik ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som har mer behov av stöd än vad som tillgodoses via exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommunens ordinarie verksamheter. Anledningen till behovet kan vara beroendeproblematik och/eller ohälsa. Målet för deltagande i Vamos är att deltagarna  ska påbörja arbete eller studier. 

Metod

Vamos ledord är att vi arbetar flexibelt, individuellt, uthålligt, att parallella insatser uppmuntras och att vi tror på att alla kan arbeta med rätt stöd.

Deltagarna i Vamos ska få individuellt stöd av arbetsspecialister som matchar till den aktivitet som passar deltagaren bäst. Det kan vara allt från att arbetsträna några timmar till en heltidsaktivitet i form av praktik. Allt utifrån deltagarens behov.

Arbetet är inspirerat av metoden IPS (individuell placering och stöd). IPS bygger bland annat på principerna att arbete ska ske på den ordinarie arbetsmarknaden, att det ska bygga på personens eget önskemål, intresse och val och att det finns tillgång till kontinuerligt stöd av arbetsspecialisten. Vidare ser man den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som en central del i en persons rehabilitering och inte något som sker helt separat eller efter en persons rehabilitering från sjukdom eller beroende.

Vamos arbetsmetoder bygger även på resultaten från det danska forskningsprojektet BIP. Resultaten visar att det i denna typ av verksamheter är jobbfokuserade insatser som är mest verksamt, särskilt om de kombineras med andra insatser så som hälsoinriktade insatser.  Även att personalen tror på deltagarnas möjligheter att få ett arbete är av stor vikt enligt forskningsresultaten.

Här kan du läsa mer om BIP och forskningsresultaten.

Inspirationsbok Vamos

Slutrapport för projekt Vamos