Om projekt Vamos

Vamos är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och som pågår fram till november 2022.

Bakgrund

Vamos bygger vidare på EU-projektet Manage Your Health med syftet att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kan vara en sammansatt problematik: ohälsa, beroende eller att man behövt försörjningsstöd under en lång tid. Särskilt fokus ligger på unga och personer med beroendeproblematik.

Deltagarna i Vamos ska få individuellt stöd av arbetsspecialister som matchar till den aktivitet som passar deltagaren bäst. Det kan vara allt från att arbetsträna några timmar till en heltidsaktivitet i form av praktik. Allt utifrån deltagarens behov.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att personer med en sammansatt problematik ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som har mer behov av stöd än vad som tillgodoses via exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommunens ordinarie verksamheter. Anledningen till behovet kan vara beroendeproblematik och/eller ohälsa.

Målet för projektet är att deltagarna ska påbörja arbete eller studier alternativt att de under deltagande i projektet ska ha närmat sig arbetsmarknaden. Vidare ska projektet genom Stadsmissionen utveckla en bemanningsverksamhet som ska erbjuda särskilt stöd för arbetsgivare. Bemanningsverksamheten ska förmedla kontakter mellan deltagare och arbetsgivare i syfte att leda till anställning.

Metod

Arbetet är inspirerat av metoden IPS – individuell placering och stöd.

IPS bygger bland annat på principerna att arbete ska ske på den ordinarie arbetsmarknaden, att det ska bygga på personens eget önskemål, intresse och val och att det finns tillgång till kontinuerligt stöd av arbetsspecialisten. Vidare ser man den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som en central del i en persons rehabilitering och inte något som sker helt separat eller efter en persons rehabilitering från sjukdom eller beroende.

Samverkan

Socialnämnden Sydväst är projektägare. Som samverkanspartners och medfinansiärer finns socialförvaltningen Hisingen och Göteborgs Stadsmission. Finsam är samarbetspartner i projektet.

Projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)

Vamos är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med projekt som drivs med stöd av Europeiska socialfonden är att bidra till att flera ska få arbete.

Vamos ingår i programområde 2 – ökade övergångar till arbete. Projekt som ingår i detta programområde ska vara inriktade på att personer som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden ska få eller komma närmare ett arbete.

För mer information besök svenska ESF-rådets hemsida: www.esf.se

Bild på EU-loggan, som är flagg med en blå bakgrund med tolv guldfärgade stjärnor som tillsamman formar en cirkel. Under står det Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.