Om Vägledningscentrum

Vägledningscentrum ger stöd åt elever i Göteborgs Stads grundskolor och gymnasieskolor samt skolor som tecknat avtal.

Vägledningscentrum har i uppdrag att tillhandahålla kvalificerad och oberoende vägledning till elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor samt i öppen vägledning (Vägledningscentrums Drop in) till alla Göteborgsungdomar upp till 20 år. Fristående skolor i Göteborg kan ansluta sig till verksamheten genom avtal.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att starta Vägledningscentrum 2003. Syftet var att stärka ungdomars rätt till vägledning. Utbildningsvägarna har blivit allt fler och allt mer komplexa, olika skolor konkurrerar om eleverna och arbetsmarknaden är svår att förutsäga. Detta ställer stora krav på ungdomarnas valkompetens och att kunna göra väl grundade val. Genom att studie- och yrkesvägledarna tillhör en egen enhet och inte är knutna till en enskild skola skapas en grund för att vägledarna kan fungera som en oberoende och kvalificerad samtalspart för ungdomar och elever i deras framtidsplanering och olika valsituationer.