Medborgardialog

Under den öppna medborgardialogen samlades cirka 50 engagerade personer i Styrsöskolans matsal, för att samtala om framtid och utveckling av Södra skärgården.

Här följer en sammanfattning av det deltagarna tog upp under dialogen. Längst ner på sidan, i bifogat dokument, finns en sammanställning av samtliga synpunkter som kom fram under mötet. Här redovisas även de synpunkter som skickats in till förvaltningen. De synpunkter och ämnen som förvaltningen inte råder över kommer att fördelas och vidarebefordras till ansvarig förvaltning.

Vi har haft ytterligare två dialoger i området, en barndialog på Styrsöskolan och en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv.

Områdets identitet

Deltagarna på dialogen pratade om att det finns en bra samhörighet på öarna, att det är generellt tryggt och en mentalitet att hjälpas åt både hos invånare och hos företagare. Den unika strukturen, känsliga naturen, lugna och tysta miljön, samt kopplingen till havet men även turismen på sommaren är det som utmärker Södra skärgården. Några beskrev en förändrad karaktär av Södra skärgården, från levande öar och fiskesamhälle till sovstad och mer fastlandslikt. Det finns även en stor grupp som upplever en negativ utveckling kopplat till den ökade fordonstrafiken.

På frågan vad som är viktigt att bevara kommer svar som den genuina skärgårdsmiljön, öppna ängar och gröna ytor, saltängarna i Brännholmsviken, gångstigar och den bilfria idyllen. Synen på turister och sommarboende är i vissa fall tudelad, men de flesta ser positivt på utvecklingen om det finns service som toaletter, papperskorgar och fungerande kommunikationer för att hantera besökare.

Mötesplatser

Under dialogen lyfte deltagarna att de mötesplatser som finns i Södra skärgården är hamnarna, ombord på båtar, i kyrkorna och inom idrotten. Det framkommer att det finns ett rikt föreningsliv i skärgården där man möts.

Deltagarna önskar fler aktiviteter och mötesplatser på vintern. Ett ökat kulturutbud var det många som lyfte som önskemål för att skapa fler mötesplatser och på så sätt stärka samspelet i skärgården. Idag reser många in till centrum för att ta del av kultur, men de begränsas av kommunikationerna för att ta del av kulturutbudet i den utsträckning de önskar. Mer konkreta förslag på önskat kulturutbud var, teater, musik, föreläsare, författarbesök, bio och museer. Även större möteslokal och fler parkbänkar framkom som synpunkter för att förbättra mötesplatserna i skärgården. Andra delar som togs upp var att den militära verksamheten är en barriär i skärgården och försvårar för utvecklingen och möjligheten att besöka delar av skärgården, exempelvis Känsö som deltagarna på dialogen vill se öppnas upp för allmänheten.

Bostäder, bebyggelse och service

Att bygga fler bostäder är något som många av deltagarna lyfter och ser som positivt. Det är främst hyreslägenheter och någon form av trygghetsboenden som efterfrågas. Detta för att möjliggöra för både unga och äldre att kunna bo kvar i skärgården.

Hinder för bostadsutveckling som togs upp var avsaknad av detaljplaner på vissa öar och behovet av en mer flexibel användning av sjöbodar.

Många upplever att det generellt fungerar bra med service som vårdcentral, tandläkare och dagligvaruhandel med mera. Deltagarna i dialogen understryker att det är viktigt att få behålla detta i skärgården, där närheten är den viktiga faktorn. Fler restauranger och affärer är dock önskningar som kommer upp. Att fler arbetstillfällen behöver skapas och att stöd ges till nya företag tar flera upp som viktigt för skärgårdens utveckling.

Andra saker, kopplat till vardagslivet, som kommer upp är bättre belysning på motionsslingor, samt mer resurser för utsmyckning av parker och platser i skärgården, till exempel mer blomsterarrangemang och konst.

Ett behov av mer information från kommunen, som inte är i digital form lyftes även av några deltagare. Skolan får kritik av många för att det är för dåliga resultat. De önskar en högre nivå och ser att det behövs en attraktivare arbetsplats som gör att lärare lockas dit och vill stanna.

Trafik och kommunikationer

Den viktigaste frågan uttryckte de flesta var parkeringsproblematiken på Saltholmen och att det behövs fler parkeringar, men många tog även upp den försämrade trafiken på flera av öarna som viktigt.

Deltagare påpekade att parkeringsfrågan direkt påverkar möjligheten att bo och verka på öarna och att det är en avgörande faktor till varför unga och barnfamiljer inte vill bo kvar eller flytta ut. Den försämrade trafiken på flera av öarna beskrivs bero på allt fler tunga fordon samt golfbilar och mopeder som kör fort. Att öka polisens närvaro önskar några för att stävja trafikproblemen.

Önskan om förbättrade kommunikationer mellan öarna är en synpunkt som många av deltagarna lyfte, antingen genom bättre intern färjetrafik eller genom att bygga broar. Flexlinjen uppskattas av flera och man önskade fler turer och mer information. Det framkom en generell syn på att färjetrafiken fungerade bra, men för att underlätta för skärgårdsbor att komma med färjan på sommaren gavs förslag på att införa boendekort och förbättra möjligheterna att ta med cykel. Synpunkter på att godshantering behöver förbättras framkom också. Andra förslag på förbättringar var båt till centrum, snabbare och tätare bussturer till centrum och Frölunda torg men även broförbindelse till fastlandet. Att staden borde ha större satsning på bilpooler framkom också som en ytterligare lösning för parkeringsproblematiken på Saltholmen.