Medborgardialog

Under den öppna medborgardialogen samlades cirka 140 engagerade personer i Önneredsskolans matsal och samtalade om framtid och utveckling av området.

Samtalen i grupperna, uppdelade på 15 bord, var livliga och engagerade. Här följer en sammanfattning av det som grupperna tog upp. Längst ner på sidan, i bifogat dokument, finns en sammanställning av samtliga synpunkter som kom fram under mötet. Här redovisas även de synpunkter som skickats in till förvaltningen. De synpunkter och ämnen som förvaltningen inte råder över kommer att fördelas och vidarebefordras till ansvarig förvaltning.

Vi har haft ytterligare två dialoger i området, en barndialog på Åkeredsskolan och en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv.

Områdets identitet

Av dialogen framkom att många av de boende i Önnered och Näset verkar trivas bra i sitt område.  Många lyfter upp havet och grönområdena som identitetsskapande och positivt för området. Tillgången till havet och badplatser är det som för många är utmärkande och även det som framför allt lockar andra att besöka Önnered och Näset. Båtlivet är en annan sak som utmärker Önnered och Näset och båthamnarna lyfts fram som något unikt och värt att bevara.  

Området upplevs av de flesta som lugnt och tryggt samt med ett aktivt föreningsliv som bidrar till områdets identitet. Det framkom också att området runt Opaltorget upplevs av flertalet som lite otryggt och att det finns mentala barriärer mellan området och till exempel Frölunda torg, Skattegårdsvägen och Grevegårdsvägen som en del undviker en viss tid på dygnet . Belysning kring gångvägar och grönområden är något som kan förbättras för att öka tryggheten.

Rekreation och natur

Det var tydligt under dialogen att många i området uppskattar och vill värna om de grön- och rekreationsområden som finns i Önnered och Näset. Grön- och strövområden såsom Sjöbacka, Högenskogen och Ganlet används flitigt för promenad och rekreation och lyfts fram som viktiga att bevara.

Något som skulle kunna förbättras är tillgängligheten till havet och möjligheten till en sammanhängande kustpromenad. Att binda samman och förlänga befintliga promenadstråk längs med kusten är återkommande synpunkter i dialogen. Många lyfter fram mer specifikt att det är önskvärt med en gångstig mellan Rörvik och Ganlet.  Ett annat förbättringsområde som lyftes på dialogen var skötseln och underhåll av grönytor.

Mötesplatser

Under dialogen uppkom det många önskemål om att värna om och bevara de mötesplatser som finns såsom badplatser, hamnar, Olles gård, grönområdena, idrottsanläggningar, kyrkor och föreningslokaler.

Många kreativa förslag på utveckling och utökning av mötesplatser för alla åldrar framfördes. Framför allt uttryckte många att det saknas mötesplatser för äldre och ungdomar. Några av förslagen som kom fram var fler kaféer och restauranger, skateboardramp, aktivitetshus för alla åldrar, fler fritidsgårdar/ungdomsgårdar, ett minikulturcentrum med utlåning av böcker samt konstutställning och hundrastgårdar.  Stort fokus låg på att utveckla fler mötesplatser i anslutning till kust- och grönområden. Många utryckte också att det behövs fler båtplatser och båtramper.

Bostäder, bebyggelse och service 

Området består till största delen av friliggande villor och radhus och för många är det viktigt att den småskaliga känslan av bebyggelse bibehålls. Flertalet uttryckte att vid utökning av bebyggelse och förtätning är det önskvärt att det inte byggs för höga hus, det är viktigt att bevara småhusbebyggelsen.

Under dialogen framkom det att området behöver fler äldreboenden och seniorboenden. Många vill kunna bo kvar i området även när de blir äldre och behöver lämna sina hus.  Ökad tillgång till affärer och annan service efterfrågas. Området runt Åkeredsrondellen lyfts fram som en lämplig placering för mer service i området.

Trafik och kommunikationer

Trafik och kommunikationer var ett återkommande samtalsämne runt borden på dialogen. När det gäller allmänna kommunikationer till och från området så kom mer frekvent och utbredd kollektivtrafik upp som ett önskemål. Även direktbussar in till stan utan att passera Frölunda Torg uttrycktes som en potentiell förbättring för kollektivtrafiken.  

Generellt är de boende nöjda med cykelbanorna medan gångvägarna däremot är i behov av upprustning. Trafiksituationen runt skolorna var något som lyftes som lite oroande och något som behöver förbättras.  Många lyfte behovet av fler pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik för att underlätta för arbetspendling till andra områden i staden.