Medborgardialog

Under den öppna medborgardialogen om Hagen samlades cirka 100 engagerade personer i Hagenskolans matsal och samtalade om framtid och utveckling av området.

Samtalen i de fem dialoggrupperna var intressanta och livliga. Här följer en sammanfattning av vad som togs upp i grupperna. Längst ner på sidan, i bifogat dokument, finns en sammanställning av alla synpunkter som kom fram under mötet. Här redovisas även de synpunkter som skickats in till förvaltningen. Siffrorna i materialet hänvisar till platser på kartan som också bifogas. Vi fördelar och vidarebefordrar synpunkterna till ansvarig förvaltning.

Vi har haft ytterligare två dialoger i området, en barndialog på Hagenskolan och en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv.

Stark identitet i området

De boende trivs i Hagen och området upplevs som trivsamt och lugnt. Närheten till älven med strand- promenaden nere vid Nya varvet bidrar till identitetskänslan hos invånarna. En vacker trädgårdsstadsdel där kust och klippor finns inom gångavstånd. Området består till största delen av villor och radhus men här finns också några mindre områden med bostadsrätter samt ett större hyresrättsområde. Många upplever också att området har en "bykänsla".

Trafik och kommunikationer

Trafik och kommunikationer var ett tema som förekom flitigt i samtliga grupper. Det finns ett utbrett missnöje med trafiksituationen i Hagen. Det handlar om den höga bullernivån på Torgny Segerstedtsgatan, där bullerplank endast finns på ena sidan av gatan, vilket inte uppfattas som en tillfredsställande lösning för att sänka bullernivån. Upplevelsen är att trafiken har ökat påtagligt de senaste åren och att få följer skyltarna som leder trafiken genom Gnistängstunneln istället för Torgny Segerstedtsgatan.

Flera deltagare beskrev farliga korsningar och övergångsställen utmed Torgny Segerstedtsgatan. Mötesdeltagarna påpekade även att Hästeviksgatan har för mycket trafik och att linjerna 91 och 86 körs med stora ledbussar, vilket skapar farliga möten på den trånga Hästeviksgatan. Boende utmed Hästeviksgatan uttryckte att det är för mycket buller från busstrafiken.

Gång- och cykelbanor är genomgående för smala och borde separeras. Särskilt gäller det cykel- och gångbanorna utmed Torgny Segerstedtsgatan och den utmed Fågelvägen förbi Engelska skolan, som någon uttryckte det, " här far män i trikåer på snabba cyklar till och från jobbet i en farlig fart". Det är samma gång- och cykelvägar som barnens skolvägar och olyckor har förekommit. Många föräldrar känner oro för vad som kan hända barnen på deras skolväg och kör då istället barnen till skolan. Jäktade föräldrar som kör snabbt och lämnar av sina barn vid skolan bidrar själva till att förvärra trafiksituationen i området. Med säkrare skolvägar skulle barnen i större utsträckning själva kunna gå till skolan. Många av gång och cykelbanorna är dåligt belysta, ofta trasiga lampor. Detta gäller särskilt gång- och cykelbanan från Tångudden till Röda sten.

Önskar bättre kollektivtrafik

När det gäller allmänna kommunikationer till och från området uttryckte ett fåtal att det var nöjda medan merparten önskade tätare bussturer och att buss 50 borde stanna nere på leden vid Kungssten för snabbare resa in till stan. Några undrade varför det saknas vindskydd på busshållplatsen Tångudden för här är ofta blåsigt.

Spårvagnstrafiken är för långsam var en uppfattning som många gav uttryck för. Flera menade att de var tvungna att köra bil för att hinna till jobbet, hämta barn och handla. Bilberoende är högt i området. Det framfördes förslag om att skapa en pendelparkering nära Nya Varvets spårvagnshållplats. Husägare i området har märkt att folk ställer sina bilar här utmed smågatorna antagligen för att slippa trängselskatten och dyra parkeringar i stan.

Saknar mötesplatser

Det är dåligt med mötesplatser i området. Det finns inga samlingslokaler för områdets boende men flera förslag kom upp om var man skulle kunna träffas. Både Hagenskolan och Nya Varvet skolan föreslogs kunna bli mötesplatser i området. För seniorer finns idag möjlighet att träffas en förmiddag i veckan i en lokal i Älvsborgskyrkan. Det spelas mycket fotboll på fotbollsplanen vid Hagenskolan och dit kommer ibland föräldrar för att se på matcher. Tennis är populärt och på helgerna blir Påvelundshallen en mötesplats för tennisintresserade.

Fritidsgården ligger på Påvelundsskolan och det är en bit att ta sig. Det framkom önskemål om utökade öppettider på fritidsgården, gärna på helgerna. En del ville ha en fritidsgård i området. De tyckte att det behövdes mer aktiviteter för ungdomarna för att förebygga klotter och sönderslagna busskurer i området samt mopedåkande på otillåtna platser. Det var många som tyckte att området har alldeles för få lekplatser och att de som finns är flera dåligt underhållna. Engelska skolans nya fina lekplats har blivit en samlingsplats för barn och föräldrar, särskilt på helgerna. Skolan är positiv till att lekplatsen blivit så populär samtidigt som oro finns för att den slits ner snabbare än vad som planerats. Det fanns önskemål om att kommunen skulle bidra ekonomiskt till underhållet.

Under dialogen kom många kreativa förslag på platser som skulle kunna utvecklas till mötesplatser. Ett av förslagen är "Älvhagen en äventyrslekplats/mötesplats på det stora grönområdet nedanför Tånguddsbacken vid Hästeviksgatan där Tångudden börjar. Det framfördes även önskemål om fler bänkar utmed promenadstråken nere vid Nya Varvet för att underlätta för barnfamiljer, seniorer och funktionsnedsatta att promenera där.

Gott serviceutbud

På det hela taget var merparten nöjda med områdets service. Här finns två livsmedelsaffärer med bra sortiment, konditorier, restauranger, blomsteraffärer, gallerier mm. Det som saknas är apotek och bibliotek. Det är krångligt att ta sig till sjukhusen med kollektivtrafiken. Det framfördes förslag om mysigare kaféer och att göra om stråket från Kungsten fram till Nya Varvet som ett trivsamt stråk med affärer, en förlängning av Majorna. Idag är det flera tomma, ödsliga och mörka ytor som känns otrygga att passera ensam kvällstid. Några tyckte att odlingslotterna borde bort. Här skulle det kunna byggas stråk med affärer, caféer, restauranger med hög mysfaktor. Gör om parkeringsplatserna utanför Nya Varvets livs till ett riktigt torg.

Blandad stad

Det framfördes synpunkter på att det behöver byggas hyresrätter och bostadsrätter i området, då en ökad blandning av upplåtelseformer gör att unga och äldre kan bo kvar i området. Förtätningen får dock inte påverka den unika områdeskaraktären och de grönområden som finns i området. Förslaget att förtäta Toredammsområdet med flera hus, varav några eller något höghus, oroar. Det förstör områdets karaktär och bidrar till utökad trafik, hävdade flera deltagare.

Tryggt område

De allra flesta känner sig trygga i området. Vissa platser lyftes fram som mer otrygga som till exempel gång och cykelbanan från Nya Varvet mot Röda sten där belysningen är väldigt dålig. På det hela taget är belysningen ofta trasig i området . Vissa sträckor kan kännas obehagliga att gå ensam som till exempel från hållplatsen Nya Varvet förbi koloniträdgårdarna och sedan stigen upp mot Långedragsvägen. Här är mörkt och ödsligt. Även mörkt och ödsligt nere vid Nya varvet ut mot Röda sten. Här är alltid lamporna trasiga.

Information från kommunen

Många önskad mer information från kommunen om vad som är på gång.

Förklaring till hur du läser bilagorna

Kartan (Bilaga 1) visar de platser som deltagarna själva, under dialogen, pekade som särskilt intressanta. Ju större cirkel på platsen ju fler var det som pekade ut platsen. Färgerna på cirklarna anger vad synpunkterna handlar om, i synpunktslistan (Bilaga 2) är synpunkterna ordnade efter samma färgkodning. Siffrorna i cirklarna visar vilken synpunkt i synpunktslistan som är kopplad till platsen på kartan.