Medborgardialog

Under den öppna medborgardialogen om Grimmered samlades ett drygt 40-tal engagerade personer i Dalaskolans matsal och samtalade om framtid och utveckling av området.

Samtalen i de fyra dialoggrupperna var intressanta och livliga. Utifrån samtalen har vi här sammanfattat det vi tar med oss i det framtida arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet. Längst ner på sidan, i ett bifogat dokument, finns en sammanställning av alla synpunkter som kom fram. Synpunkterna skickar vi vidare till ansvarig förvaltning.

Vi har haft ytterligare två dialoger i området, en barndialog på Dalaskolan och en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv.

Stark identitet i området

De boende trivs i Grimmered och området upplevs som trivsamt, lugnt och charmigt. Det finns en känsla av samhörighet. Den småskaliga och oplanerade bebyggelsen bidrar till en identitetskänsla hos invånarna. Många gillar att vara en ”Grimmeredsbo”. Dalaskolan, som enda skola i området, är en central punkt, den bidrar till områdesidentiteten. Genom skolan och andra aktiviteter, som loppisar och ”Ekebäckspromenaden” (föräldragrupp på Facebook) träffas många och lär känna varandra.

Stort bilberoende

Det finns missnöje med trafiksituationen i Grimmered och bilberoendet är stort. För att utföra vardagssysslorna, som att handla mat, hämta post eller slänga skräpp, är många tvungna att använda bilen. Generellt finns det mycket trafik i området och bilar tar Grimmeredsvägen när det är bilköer i Gnistängstunneln. Trafiken utanför Dalaskolan är också besvärlig då ett stort antal barn skjutsas med bil till skolan. Hastigheten, framförallt på Grimmeredsvägen, är för hög och borde sänkas, tycker många. Grimmeredsvägen har också få övergångsställen , vilket gör det svårt att korsa vägen, särskilt för barn och äldre. I framtiden önskar man sig bättre kollektivtrafik för att minska bilåkandet och bilberoendet.

Önskar bättre kollektivtrafik

Det finns ett missnöje med hur kollektivtrafiken fungerar, främst i de södra delarna av Grimmered. Missnöjet handlar om att det tar för lång tid att ta sig in till centrum, samt var bussarna stannar. Turtätheten upplevs som för gles. För att ta sig in till stan måste man byta buss två gånger (nr. 90 och 91). Buss nummer 50 borde stanna i Kungssten. Kvällstid går det endast en busstur i timmen. Många boende i Grimmered och Ekebäck har långt till hållplatser. Åtminstone en busslinje borde därför dras längre in i Ekebäck.

Saknar mötesplatser

Det finns inga direkta mötesplatser i området att träffas på utan människor ses över häckarna och i varandras trädgårdar. Återvinningsstationerna, skolan och Kungssten nämns som exempel på platser där möten sker. Nitareplan framhålls som ett populärt område där barn och ungdomar spelar fotboll. Framför allt ser många Ruddalen som en mötesplats, där människor från olika delar av staden träffas. Det finns idéer om att handelsboden vid Grimmeredsvägen i framtiden skulle kunna utvecklas till ett lokalt centrum där invånarna kan mötas.

Litet serviceutbud

Det finns få matbutiker i området, vilket gör det svårt för äldre att handla. Den enda affären som finns är mataffären vid Grimmeredsvägen, med mycket begränsat utbud. Samtidigt är många kritiska till tanken på etablering av en stormarknad i en skrymmande nybyggnation inom området, utan många önskar bevara det lilla formatet.

Blandad stad

Det framförs synpunkter på att det behöver byggas hyres- och bostadsrätter i området, då en ökad blandning av upplåtelseformer gör att unga och äldre kan bo kvar i Grimmered. Förtätningen får dock inte påverka den unika områdeskaraktären och de grönområden som finns i området.

Tryggt i området

Generellt känner sig invånarna trygga i Grimmered. Men det finns några förbättringsområden. Gångvägarna är generellt dåligt belysta och området runt Kungsstens hållplats upplevs som otryggt, framför allt kvällstid. Det förekommer skadegörelse och många undviker att gå i gångtunnlarna.

Bevara och utveckla naturen och Ruddalen

Naturen är fantastisk i området och behöver bevaras. Ruddalen, är ett naturområde som är mycket uppskattat och använt av invånarna i Grimmered.  Parken borde dock skötas bättre, en synpunkt som framfördes av flera mötesdeltagare.