Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever Grimmered och Ekebäck som i huvudsak tryggt och stabilt men ser också att området genomgår ett generationsskifte. Det är många barnfamiljer som flyttar hit vilket ökar trycket på skolverksamheten.

Det finns inga tydliga generationsöverskridande mötesplatser, likaså saknas kommersiell och offentlig service i närområdet. Det finns heller inte något som lockar människor som inte har någon personlig koppling till området, vilket försvårar sammanhållningen med andra delar av staden.

De boende tar sig till Frölunda Torg eller Centrum, oftast med bilen som utgör det dominerande trafikinslaget. För att komma ifrån bilberoendet behövs det bättre kollektivtrafik, förslagsvis att buss 50 även stannar vid Kungssten.