Medborgardialog

Deltagarna i de målgruppsanpassade medborgardialogerna beskriver att området präglas av goda kommunikationer och bra serviceutbud. Samtidigt som de boende uppskattar det geografiska läget beskriver de känslor av otrygghet.

Många av deltagarna i dialogerna tycker att Skattegården, Kannebäck, Grevegården och Ängås präglas av goda kommunikationer, bra serviceutbud, närheten till Frölunda Torg och närheten till havet.

Dock upplever man en otrygghet i området. Förr kände man de flesta som bodde i området nu upplever man att det är många nya människor som flyttat in.

Generellt uppfattas tunnlar och gator med dålig belysning som otrygga och läskiga. Här lyfts dock upprustningen av tunneln under Briljantgatans spårvagnshållplats upp som ett positivt exempel.

Bland mötesplatser i området nämns den nya lekplatsen i Smyckeparken, Apelsinplan, Bergskristallsparken och Frölunda Torg. Dessa skulle kunna utvecklas mer, bland annat önskas tennis- och basketplaner vid Apelsinplan och fler gungor i Topasområdet vid lekplatserna. Ett större torg med service som till exempel tandläkare, bibliotek och bankomat efterfrågas också i en av dialogerna.

Tynneredsdagen

Tynneredsdagen anordnas varje år av stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg och hålls i Kastanjeallén. På Tynneredsdagen i maj 2016 samlade förvaltningen in synpunkter om området. Nedan finns en sammanfattning av synpunkterna som kom in under dagen.

Majoriteten av de tillfrågade trivs bra i sitt område och tycker att det finns en bra gemenskap bland grannarna, de lyfter att det är positivt att området är mångkulturellt.Närheten till havet, Frölunda torg, grönområden och kommunikationer lyfts fram som positiva aspekter.

En del upplever att det är otryggt att gå i området på kvällarna, till exempel hem från spårvagnshållplatsen. 

Kastanjeallén är något som många anser viktigt att bevara. De grönområden som pekas ut som viktiga att bevara är bland annat skogen nedanför Tärneskärsgatan, skogsområdet mellan Tynneredsvägen, Grevegårdsvägen och Kupeskärsgatan, Välen samt området nedanför Opalgatan.

Fotbollsplanerna och utegymmet i Kastanjeallén används av många. Kastanjeträffen lyfts fram som en bra mötesplats i området.

På frågan om vad de boende vill se för framtida utveckling i området var några av svaren att det är bra att Opaltorget byggs om, fler lekplatser och rusta upp de som finns, fler evenemang som Tynneredsdagen, fler servicebutiker, en kvarterskrog, bygga fler lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, samt att förändra den negativa bild av området som ibland lyfts i media.