Dialogarbete

Under 2015 och 2016 har stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg samlat in invånarnas tankar, uppfattningar och idéer om stadsdelens olika områden.

I dialogarbetet har vi genomfört medarbetardialoger, barndialoger, målgruppsanpassade dialoger, öppna möten där allmänheten bjudits in samt intervjuer och enkäter. Vi har också tagit emot synpunkter via mejl.

Genomförande

I några områden gjorde vi medborgardialoger i form av stora, öppna möten. I andra områden skedde dialoger med utvalda grupper, så kallade målgruppsanpassade dialoger. Det kan vara till exempel samtal med seniorer, föräldrar, barn och unga som är representativa för området.

Att genomförandet ser olika ut för olika områden beror på flera anledningar. I vissa fall kan det till exempel vara svårare att få en god representativitet bland deltagarna vid stora medborgardialoger och där prioriteras i stället målgruppsanpassade dialoger.

Dialogerna skedde områdesvis och uppdelningen baseras på de 13 primärområden som Västra Göteborgs stadsdel är indelad i. Vissa primärområden som geografiskt angränsar till varandra har vi slagit ihop och presenterar därför dem under samma rubrik.

Genomförda dialoger

Grimmered

Hagen

Långedrag

Fiskebäck

Guldringen och Bratthammar

Skattegården, Kannebäck, Grevegården, Ängås

Önnered, Näset

Södra skärgården