Vår skola

Här kan du läsa om Utmarksskolan och hur vi arbetar.

Om skolan

Utmarksskolan ligger i Kortedala i Östra Göteborg. Här går cirka 350 elever i förskoleklass till årskurs 9.

Arbetssätt

På Utmarksskolan arbetar vi kontinuerligt med attityder och värderingar. Vi har ett aktivt elevhälsoteam som ofta är ute i klasserna och jobbar med eleverna.

Ett stort engagemang går som en röd tråd i all vår verksamhet, i att stärka elevernas självförtroende och i tron på att alla kan utvecklas och nå framgång i sina studier. Vårt motto är “Det är viktigt för mig att det går bra för dig!”

Under de senaste åren har Utmarksskolan lyckats väldigt väl med att skapa en trygg skola, inte minst tack vare höjd personaltäthet, som gjort att antalet elever i klasserna kunnat minska och vuxennärvaron på raster har ökat. Personalen som arbetar på skolan strävar efter att vara förebilder och viktiga vuxna i elevernas liv.

Skolans ordningsregler har tagits fram i samråd med personal och elever.

Vi arbetar med Googles molntjänst GSFE, vilket inkluderar lärplattformen Classroom. Där genomförs den pedagogiska verksamheten i elevernas digitala klassrum. Vi strävar efter att göra all vår bedömning på Hjärntorget för ökad tillgänglighet för vårdnadshavare och elever.

Musikklasser

Vi har musikklasser och lägger stor vikt vid idrott och hälsa med fokus på simträning. Läs mer om musikklasserna här.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Som förälder har du möjlighet att dagligen följa din tonårings skolarbete genom ett webbaserat frånvarorapporteringssystem där du även kan ta del av provschema, läxor och annan information.

Föräldramöten

En gång per termin bjuder vi in till föräldramöten. Det är ett bra tillfälle för att träffa föräldrar till andra elever i klassen och få information kring arbetet i klassen och på skolan.

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. Samtalen är med klassföreståndaren och tillsammans går ni igenom hur det går för eleven i skolan och gör en individuell utvecklingsplan (IUP) för att eleven och föräldrarna ska få information om var eleven står i förhållande till skolans mål, vad som krävs för att nå dem samt vad eleven behöver utveckla. Detta beskrivs i de skriftliga omdömena som ingår i den individuella utvecklingsplanen. Elevens individuella mål ska även ingå i utvecklingsplanen.

Vid kommande utvecklingssamtal utvärderas den individuella utvecklingsplanen och det upprättas en ny plan.

Brukarråd

Brukarrådet består av rektor samt en föräldrarepresentant från varje klass. Vid dessa möten brukar också en lärare närvara. Brukarrådet träffas 4-5 gånger per läsår för att prata om olika saker som rör skolan. Brukarrådet är också remissinstans gentemot våra politiker.