Vår skola


Här kan du läsa om Utbynässkolan och hur vi arbetar.

Om skolan

Utbynässkolan är en skola med ca 240 barn och 30 vuxna – lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Alla känner alla och skolan kännetecknas av ett nära samarbete mellan föräldrar, elever och personal. På skolan finns fem fritidshemsavdelningar.

Mål och arbetssätt

Var och en ska känna sig accepterad för den man är. På Utbynässkolan tränar eleverna på att lyssna på andra och se mångfald som en fördel. Här motarbetas all form av mobbning. Eleverna ska känna att de duger och våga ta ställning. Det är bra att ha en egen åsikt och att våga stå för den. Det är också viktigt att kunna sätta sig in i hur andra känner, att visa empati. Därför förs regelbundet klassamtal om kamratrelationer.

Att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar är en viktig del i skolans ansvar. Det förebyggande arbetet kan också bestå i att skapa bra lärandemiljöer för eleverna. På vår skola har all personal fått utbildning i hur vi aktivt kan arbeta förebyggande mot mobbning och i hur vi kan arbeta med skolans värdegrund.

Inför varje läsår planerar lärare och fritidspedagog för sin klass hur man ska arbeta i klassen för att förebygga mobbning. Det kan t ex innebära att man regelbundet har kompissamtal i klassen, att man gör olika gruppstärkande övningar och att man tränar sig att ta ställning i olika frågor.

Trygghet och trivsel

Kompisvecka

Vi börjar varje läsår med en "Kompisvecka". Då har alla samarbetsövningar och lekar för att stärka gruppkänslan i klassen.

För att stärka kontakten mellan elever i olika åldrar och klasser har vi faddergrupper. Varje grupp består av elever i alla åldrar och från olika klasser, det är ca 6 elever i varje grupp.

Trygghetsteam

På skolan finns också ett trygghetsteam som består av pedagoger, rektor och skolsköterska. Trygghetsteamet har ett extra ansvar för det förebyggande arbetet mot mobbning men ska också kopplas in och agera om en mobbningssituation skulle uppstå på skolan.

Lika behandling

På Utbynässkolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbning, vare sig mellan elever eller mellan vuxna och elever. Av skolans likabehandlingsplan framgår hur vi arbetar för att förhindra och aktivt motarbeta diskriminering och annan kränkande behandling. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Individuella utvecklingsplaner

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den skrivs vid terminens utvecklingssamtal där läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavare gör en plan för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Syftet är att följa elevens framsteg, ge rätt stöd och utmaning och göra eleven medveten om sitt lärande.

Den individuella utvecklingsplanen utgår från elevens egen utvärdering och lärarnas skriftliga omdömen. Planen följs upp kontinuerligt och utvärderas och förnyas vid följande utvecklingssamtal.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Vi tycker att det är viktigt med en öppen och väl fungerande dialog med hemmet både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda utvecklingssamtalen en gång/termin. En gång per läsår har vi möten för vårdnadshavare. 

Brukarrådet

Brukarrådet består av vårdnadshavare, personal och rektor.
Brukarrådet träffas två till tre gånger per termin och tar upp viktiga frågor som rör verksamheten.

Som vårdnadshavare i Brukarrådet är du representant för den klass där ditt barn går. Representanterna utses vid höstens första föräldramöte. övriga vårdnadshavare i klassen kan via representanten föra fram sina åsikter till rådet.