Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan har ingen verksamhet för närvarande och går därför inte att söka till. Förskolan kan komma att öppnas upp igen tillfälligt vid behov. Förskolan ligger i Tynnered med närhet till buss och spårvagn, men också nära till lummiga grönområden.

Avdelningar

Förskolan har ingen verksamhet för närvarande och går därför inte att söka till. Förskolan kan komma att öppnas upp igen tillfälligt vid behov.

Pedagogik

Vi baserar vår utbildning på läroplanen för förskolan och bygger den kring barns intresse och tidigare kunskaper. En utbildning där leken utgör en central del och omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi lägger även stor vikt vid att skapa möjligheter för att alla barn ska kunna känna att de lyckas. I vårt förhållningssätt ingår att vi ser olikheter som en styrka, vilket innebär att vi arbetar inkluderande med betoning på demokrati genom ett aktivt arbete med barnens delaktighet och inflytande.

Hos oss spelar lärmiljöerna en stor roll i att utmana barnet i sitt lärande och i sin utveckling. Detta innebär att våra lärmiljöer inte är statiska utan förändras kontinuerligt utefter barnens intressen och behov. Vi arbetar mycket med material som barnen känner igen för att sedan lägga till och bygga på för att på detta sätt skapa möjligheter för att utmana barnen i deras lärande och utveckling.

Vi ser vår utegård som en del av utbildningen då den erbjuder sandlådor, klätterställningar och gungor. Här finns något för alla barn, oavsett intresse och ålder.

Samverkan med hemmet

Det är viktigt att vi tillsammans bygger upp ett nära och förtroendefullt samarbete då förtroende är grundläggande för hela vår utbildning. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är mycket värdefull för oss. Vi erbjuder även föräldramöten och utvecklingssamtal som en del av vår samverkan med vårdnadshavare.

Inskolning

Vi har en vårdnadshavaraktiv inskolning vilket innebär att barnet till en början är på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare. Under dessa dagar får barnet möjlighet till att lära känna förskolans rutiner och miljö. Även föräldrarna hinner lära känna pedagogerna och få en inblick i utbildningen. Vi ser det som viktigt att alla får lyckas och inskolningen blir därför individuell när det kommer till hur många dagar och hur länge under dagen föräldern är med.