Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Hisingen – en fördjupad samverkan mellan polisen och socialförvaltningen Hisingen för att långsiktigt öka tryggheten på Hisingen.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och socialförvaltningen Hisingen gör till invånarna i stadsområdet under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet som valts ut bygger på vad boende på delar av Hisingen har lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och socialförvaltningen Hisingen har om den aktuella situationen på olika delar av Hisingen

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stads­delsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöfte Biskopsgården 2021

Medborgarlöftet 2021-2022 fokuserar på att vi tillsammans ska förebygga och förhindra nyrekrytering bland unga till kriminella grupperingar i två mindre områden – Friskväderstorget och Vårväderstorget.

Här kan du läsa mer om Polisens medborgarlöfte i Biskopsgården.

Medborgarlöfte Västra Hisingen 2020

Hög polisiär närvaro
Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.

Riktade insatser
Polisen fortsätter att arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet.

Förstärkt kunskap för att förebygga missbruk
Stadsdelen ska ytterligare öka kunskapen kring alkohol och droger hos personal som arbetar med barn och unga, i syfte att förebygga missbruk.

Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna
i gängkriminalitet
Förstärkt samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst, genom samlad enhet Ung i Västra Hisingen.

Ökad tillgänglighet till trygghetsvärdar
Bostadsbolagets trygghetsvärdar fortsätter vara på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården. De finns numera även tillgängliga på telefon varje kväll till kl. 23 och kommer regelbundet att hålla aktivitetslokalen Orkanen öppen för boende.

Utökad satsning med torgvärdar
Göteborgslokalers torgvärdar förstärker sin närvaro på Länsmanstorget. Genom tätare samverkan med polisen prioriteras torgvärdarnas närvaro på tider och platser där de behövs bäst.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet
Genom pilotprojektet Insluss ges förstärkt stöd till personer som friges från fängelse. Förbättrad avhopparverksamhet är ytterligare exempel på fortsatt utveckling av samarbetet mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil

Hur uppfylldes löftet 2018-2019?

Så här har vi uppfyllt vårt löfte.

Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider

 • Polisen har genomfört 1 389 hot spot-patrulleringar utöver larmverksamheten. Det innebär i snitt 3,8 tillfällen per dag.

Kameraövervakningen i Biskopsgården utökas – Friskväderstorget får dygnet runt-övervakning

 • Kameraövervakning på plats sedan juli 2018.
 • Vid ett antal brottsutredningar har kameraövervakningen varit avgörande bevis som lett till åtal.
 • Allmänhet och boende har återkommande uttryckt att kameraövervakningen bidragit till ett tryggare torg.

Polisen fortsätter arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet

 • 23 skarpa vapen varav flera automatvapen samt fem elpistoler och ett trettiotal burkar med tårgas/pepparspray har tagits i beslag.
 • 259 narkotikabrott har rapporterats.
 • 11 000 narkotikaklassade tabletter, cirka 10 kilo cannabis och drygt 1,5 kilo amfetamin har beslagtagits.
 • Ett trettiotal personer kopplade till grov kriminalitet har frihetsberövats. Några är häktade under pågående utredningar, några har dömts till fängelse respektive ungdomsvård.

Bostadsbolaget kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården

 • Sju trygghetsvärdar arbetar i området sedan maj 2018. De arbetar trygghets- skapande genom synlighet och dialog med boende fram till klockan 23:00 på kvällar och helger.

Ett invånarråd med boende i Biskopsgården startas, för att ta upp frågor om hur området kan bli tryggare

 • Invånarrådet startade i maj 2018 och består av nio invånare med bred representation från främst Norra Biskopsgården och Länsmansgården.
 • Rådet har fasta representanter från stadsdelsförvaltningen och polisen. Ytterligare representanter bjuds in vid behov.
 • Invånarna bestämmer vad mötet ska handla om.

En ny heltidstjänst förstärker samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, och fritidsverksamhet (SSPF)

 • Stadsdelsförvaltningen har förstärkt SSPF med två heltidstjänster.
 • Enheten Ung i Västra Hisingen har startats för att jobba med barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.
 • Stadsdelsförvaltningen har anställt ytterligare en koordinator som aktivt söker upp ungdomar upp till 25 år som vill lämna kriminalitet.

Blåljusutbildning för alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården

 • Cirka 450 åttondeklassare har gått utbildningen.
 • Utbildningen testades 2018 med gott resultat. Den permanentades 2019 och utökades med fler deltagande skolor.
 • En utvärdering av Göteborgs universitet visade att utbildningen har påverkat elevernas uppfattning om blåljusyrkena positivt.

Tätare samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil

 • Frivården och socialtjänsten har startat en gemensam inslussgrupp. Syftet är utveckla och förbättra återfallsförebyggande insatser för personer som friges från fängelse.
 • En del av arbetet syftar till ett förbättrat samarbete runt personer som vill hoppa av kriminella gäng.

Medborgarlöfte Västra Hisingen 2018-2019

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen tas ett medborgarlöfte fram. Vårt senaste löfte handlar om åtgärder mot gängrelaterat våld i offentlig miljö och gäller från mars 2018 till mars 2019. Dessa aktiviteter ingår i medborgarlöftet:

Hög polisiär närvaro
Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider.

Utökad kameraövervakning
Kameraövervakningen i Biskopsgården utökas – Friskväderstorget får dygnet runt-övervakning.

Riktade insatser
Polisen fortsätter att arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet.

Trygghetsvärdar
Bostadsbolaget kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården.

Invånarråd startas
Ett invånarråd med boende i Biskopsgården startas, för att ta upp frågor om hur området kan bli tryggare.

Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet
En ny heltidstjänst förstärker samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Blåljusutbildning för ungdomar
Alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården får under en halvdag lära sig mer om och träffa lokal polis, ambulanssjukvårdare och räddningstjänst. Även kollektivtrafiken berättar om sitt arbete.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet
Tätare samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.

Medborgarlöftet 2018-2019 på fler språk

Arabiska
Dari
Engelska
Somaliska

Hur uppfylldes löftet 2016-2017?

Polisen och stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har fokuserat på problemet med gängrelaterat våld i offentlig miljö det senaste året. Så här har vi uppfyllt vårt löfte.

Gängrelaterat våld i offentlig miljö är ett problem som boende Västra Hisingen lyfte fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger. Det var också ett framträdande problem i polisens och stadsdelsförvaltningens lägesbilder. Därför blev det grunden för medborgarlöftet i Västra Hisingen. 

Så här har vi uppfyllt vårt löfte:
För att minska problemet med gängrelaterat våld i offentlig miljö lovar vi:

Ökad polisnärvaro i Biskopsgården genom utökad patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser: (Polis)
• Utökning från två till tre grupper med poliser som arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande, dagar, kvällar och helger.
• 1 016 patrulleringstillfällen på otrygga och särskilt brottsutsatta platser.

Fältassistenter ute på kvällstid alla dagar i veckan i Biskopsgården: (SDF)
• Fältgruppen har utökats – i dag arbetar fem fältassistenter uppsökande mot ungdomar. En av dem fungerar som länk mellan föräldrar, socialtjänst och skola.
• På grund av svårigheter att rekrytera fältassistenter så har det inte varit bemannat alla kvällar i veckan.

Minst fyra informationstillfällen till främst föräldrar för att öka kunskapen om och förtroendet för det svenska rättssystemet: (polis & SDF)
• Ett tiotal informationstillfällen har genomförts, varav fyra större informationsmöten som tolkades på somaliska, persiska och arabiska.

Utökad avhopparverksamhet för att få fler att lämna kriminalitet: (SDF, polis med flera)
• Stadsdelsförvaltningen har anställt en koordinator som aktivt söker upp ungdomar, upp till 25 år,i riskzon som vill lämna en kriminell livsstil.

Ett intensifierat arbete mot narkotikaförsäljning och mot illegala vapen, främst i Biskopsgården: (Polis)
• Drygt 35 kg narkotika – värt cirka 10 miljoner kronor på gatan – har tagits i beslag.
• 218 anmälningar om ringa narkotikabrott och 134 anmälningar om innehav av narkotika har rapporterats.
• 24 illegala vapen – varav sex automatvapen har tagits i beslag.

Övrigt
• Kameraövervakning dygnet runt i norra Biskopsgården för att förebygga, avslöja och utreda brott.
• Trygghetsvolontärer, bestående av kvinnor och mammor i Biskopsgården, har startats upp med stöd av polisen och stadsdelsförvaltningen.
• Sju personer har dömts till mellan fem års fängelse och livstid för skjutningen på Vår krog & bar.
Två personer har dömts till 18 års fängelse vardera för mordet vid Sjumilahallen.