Liv utan våld

Liv utan våld är en medborgardialog som Västra Hisingens stadsdelsförvaltningen har genomfört under 2017. Utgångspunkten har varit frågan hur barnen i Biskopsgården ska kunna växa upp till ett liv utan våld.


Föräldrarna till barnen som går på Dimvädergatans förskola och familjedaghem i Norra Biskopsgården har intervjuats. Även politiker, boende och andra verksamma i området har deltagit. Barn har intervjuats under lättsammare former. Sammanlagt har fler än 80 intervjuer genomförts, vilket har resulterat i fler än 1 000 citat med beskrivningar av vad som behöver förbättras.

Under hösten genomfördes sedan fem träffar med föräldrar i området, politiker och tjänstemän som gruppvis har arbetat vidare med perspektiven från intervjuerna. Arbetet har resulterat i ett antal förslag som överlämnats till stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämnd.

Kontaktperson:

Susanna Nolin, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning
susanna.nolin@vastrahisingen.goteborg.se

Liv utan våld är ett arbete som drivs av stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen i Västra Hisingen. Den här typen av medborgardialog är ny och syftar till att få fram röster från de som inte kommer till tals i vanliga fall. Sveriges kommuner och landsting samt Göteborgs universitet har varit med som stöd. Liv utan våld är en del i Västra Hisingens omfattande trygghetsarbete, som handlar om att genom god dialog med föräldrar, invånare, föreningar, polis och andra i civilsamhället skapa en tryggare stadsdel. Där ingår även Trygg i Västra Hisingen - stadsdelens och polisens samverkan.