Förebygga kriminalitet

Socialförvaltningen Hisingen har ett omfattande arbete för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Många olika verksamheter är involverade och samverkar. Fritidsgården Vårvinden, fältassistenter på platser där ungdomar vistas och trygghetsvärdar på skolorna är exempel på insatser som görs för att fånga upp och förebygga att unga hamnar snett.

Fritidsverksamhet och föreningsliv

Stadsdelsförvaltningen har fritidsverksamhet både i Biskopsgården och i Torslanda. Vårvinden vid Länsmanstorget är en fritidsgård för dig som går i årskurs 6-9 och på Vingen vid Amhults torg i Torslanda finns riktad verksamhet för ungdomar. Fritidsgårdarna utgår från ungdomarnas egna önskemål om vad de vill göra och personalen arbetar stöttande för att de ska ha stort inflytande, vara delaktiga och ansvara för sin fritid.

Socialförvaltningen Hisingen samverkar med föreningslivet och har föreningskonsulenter som särskilt arbetar med att knyta och utveckla kontakten med föreningar i stadsdelen.

Har ni frågor om ekonomiskt stöd kontaktar ni: Helene Mellander
Tel: 031 – 366 51 83 E-post: helene.mellander@socialhisingen.goteborg.se

Har ni frågor som gäller föreningsutveckling kontaktar ni: Gonzalo Collazo
Tel: 031 - 366 68 84 E-post: gonzalo.collazo.mallo@socialhisingen.goteborg.se

Vill du hitta en förening: Föreningar Göteborg

Vårvindens fritidsgård

Torslanda fritidsgård

Samverkan för unga i riskzonen

Det finns en strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten i stadsdelen, forumet SSPF. Där är fokus på barn och unga mellan 12 och 18 år. SSPF har regelbundna möten där vi talar om barn- och ungdomssituationen i stadsdelen och utbyter kunskap om barn och unga i riskzonen. På mötena diskuterar vi också individärenden där vårdnadshavaren skrivit under ett medgivande.

Fokus för informationsutbytet är barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Kort sagt de barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på. Arbetet inriktar sig också på att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng. Stadsdelsförvaltningen har därför en koordinator för Sociala insatsgrupper som aktivt söker upp ungdomar, upp till 25 år, i riskzon som vill lämna en kriminell livsstil.

Läs mer om SSPF

Läs mer om Sociala insatsgrupper

Värdegrundsarbete i skolan

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Värdegrundsarbete är en därför en viktig del av förskola och skola. I Västra Hisingens skolor och förskolor görs ett värdegrundsarbete tillsammans med personal, elever och föräldrar. Det heter Bygga Broar och har som mål att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Bygga Broar utvecklar personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv.

Alla skolor har även likabehandlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling. Planen innehåller mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete.

Ett par av våra skolor deltar även i Toleransprojektet som är en del av Kungälvsmodellen. Syftet är att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster, häva social oro och på sikt stävja förekomsten av intolerans, motverka våld, trakasserier och mobbing.

Läs mer om Bygga Broar

Läs mer om Toleransprojektet

Stöd vid avhopp från kriminella gäng

Du som inte längre vill vara med i ett kriminellt gäng eller nätverk kan kontakta Avhopp genom att ringa 020-50 80 80 mellan klockan 9-15 på vardagar. Övrig tid finns en telefonsvarare som vi lyssnar av varje arbetsdag. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer om vilket stöd som finns för avhopp från kriminella gäng