Medborgarlöfte för tryggare och säkrare utemiljö

Publicerad 30 september 2019

Fokus för medborgarlöftet ligger i att skapa en tryggare och säkrare utemiljö för medborgarna.

I stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, har medborgarna, polisen, privata aktörer och stadsdelsförvaltningarna beskrivit hur olika problem påverkar medborgarnas upplevda trygghet.

– Vi gör löpande medborgardialoger, där vi ställer frågor kring trygghet. Resultatet visar att det finns en känsla av otrygghet kring vissa platser i vår utemiljö. Därför ska vi nu rikta ett antal aktiviteter för att öka tryggheten, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Flera boende i stadsdelarna känner oro på vissa platser. Bland annat en oro kopplat till kriminella personer och deras sätt att försöka ta över platser i det offentliga rummet.

Medborgarna uttrycker också ett behov av att åtgärda den fysiska utemiljön för att den ska bli mer trivsam och trygg. Narkotikaproblematiken har en central roll i problembilden.

Vårt löfte

  • Daglig ”Hot spots” patrullering utifrån gällande läges- och problembild (Polis)
  • Information till föräldrar gällande lägesbild, narkotika och möjlighet till stöd och hjälp (Polis och kommun)
  • Genomföra minst 50 riktade narkotikainsatser. Insatserna skall i första hand rikta sig mot ungdomar. (Polis och kommun)
  • Kartläggning gällande trygghet med fokus på utsatta platser ska genomföras och följas upp. Målet är att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Polis och kommun)

Medborgarlöftet är en del av Trygg-i Sydväst – en långsiktig satsning där polisen, aktuella stadsdelar, privata aktörer och invånarna samverkar för att påverka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam läges- och problembild. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltningar.

– Det är viktigt att vi tillsammans med såväl stadsdelarna, som fastighetsägarna och andra aktörer tar ett gemensamt grepp för allas trygghet. Vi har en nära samverkan och det är med gemensamma krafter vi kan göra skillnad, säger Linda Bergvall.