Medborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen

Aktiviteter som polisen och stadsdelen ska göra

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Nordost, Polisområde Storgöteborg, och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad, gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i stadsdelen tycker. Samtidigt gör stadsdelsförvaltningen och polisen sina analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och stadsdelsförvaltningen ska genomföra.

Östra Göteborgs medborgarlöfte 1 januari - 31 december 2019

Särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer

Bergsjön Centrum med omnejd är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag. Vi kommer därför att koncentrera vårt arbete till just detta område och ha ett nära samarbete med fastighetsförvaltarna.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden

I den lokala lägesbilden för Östra Göteborg har medborgarna, polisen och stadsdelsförvaltningen beskrivit problemen med nedskräpning och påverkade personer kopplat till otrygghet på offentliga platser.

Medborgarna: Nedskräpning, påverkade personer samt skadegörelse/klotter är de största problemen som skapar otrygghet bland de boende i Östra Göteborg enligt de trygghetsundersökningar som genomförts 2015, 2016 och 2017.

Polisen: Påverkade personer i Bergsjöns Centrum med omnejd kan visa på försäljning av narkotika i området.

Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning: Problemen med nedskräpning och påverkade personer skapar otrygghet på offentliga platser.

Det här lovar vi

För att minska problemen med nedskräpning och påverkade personer i syfte att öka tryggheten i offentliga miljöer lovar vi:

Fler poliser i Bergsjöns centrum med omnejd som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)

Riktade insatser i och omkring Bergsjöns centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)

Stadsdelsförvaltningen kraftsamlar tillsammans med andra lokala aktörer, och inom ramen för Trygg i Östra Göteborg och det planeras särskilda åtgärder med målet att öka tryggheten i Bergsjön centrum med omnejd. Ett särskilt fokus hålls också på personer som missbrukar eller är påverkade. (SDF Östra Göteborg)

Städning i och omkring Bergsjön centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare Göteborgs Lokaler)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

  • Minskat problem med otrygghet i offentliga miljöer med fokus på Bergsjöns centrum
  • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen
  • Ökat förtroende för polis och stadsdelsförvaltning hos invånarna

Ulf Merlander, Lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost

Gitte Caous, Stadsdelsdirektör Östra Göteborg