Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och stadsdelen tar fram åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. På så vis blir arbetet mer effektivt. Åtgärderna bygger på en uppdaterad lägesbild.

Du kan läsa mer om stadsdelsförvaltningens och polisens gemensamma åtgärder under "Medborgarlöfte"

Utöver detta genomför stadsdelsförvaltningen tillsammans med andra aktörer i stadsdelen en rad olika åtgärder för att skapa trygghet och trivsel.

Blåljusdagar

Syftet är att öka kunskapen hos mellanstadieelever om hur Blåljuspersonal arbetar och att lära eleverna om de risker som uppstår om man saboterar vid blåljus-utryckningar.

Medverkan vid evenemang

Trygg i Östra Göteborg medverkar på, eller arrangerar, evenemang i stadsdelen, som till exempel Kortedalakalaset, Gamlestadsgalej och Tellusfestivalen. Syftet är att marknadsföra och göra trygghetsarbetet känt för invånarna i stadsdelen samt för att komma i kontakt med invånare för att prata trygghetsfrågor.

Trygghetsgrupper

Verksamheterna i Östra Göteborg får på olika sätt kännedom om problem som berör trygghets- och brottsfrågor. Dessa problem tas då upp i olika trygghetsgrupper som också gör planer för att försöka lösa problemen. Exempel på sådana problem där åtgärder har satts in: farlig och olovlig trafik på Solbackeskolan, stök och bråk på biblioteket, öppen narkotikaförsäljning på skolgårdar.

Trygghetsundersökningar

Undersökningar har genomförts under åren 2015-2017 för att få veta vad invånarna i stadsdelen tycker är problematiskt i området. Under 2018 och 2019 har dock ingen undersökning gjorts.

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar i offentlig miljö och vänder sig till barn och unga i åldern 10–20 år. Fältgruppens uppdrag är att se hur barn och ungdomar har det och stötta dem i olika situationer. Du träffar fältarbetarna på fritidsgårdar, mötesplatser, skolor, gator och torg.

Fältgruppen arbetar dagtid, kvällar och helger (ej söndagar).

Föreningsvandrare

Föreningsverksamma vandrar under kvällstid i olika områden i Östra Göteborg alla helger samt på loven. Syftet med vandringarna är att öka vuxennärvaron på kvällar och helger, för en ökad trygghetskänsla hos invånarna i stadsdelen.

Vill du veta mer? Kontakta Yoonis Hassan, yoonis.khalif.hassan@ostra.goteborg.se.

Helgidrotten

Riktar sig till ungdomar och hålls i Sandeklevshallen på kvällarna under helger och lov. Mini-idrotten (för barn 8-12 år) hålls på Bergsjöskolan.

MBU - Människan bakom uniformen

En verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna under kepsen. Här kan du läsa mer om MBU.

UngÖst

UngÖst stöttar och motiverar unga till att få ett bättre och mer självständigt liv och samarbetar med olika verksamheter och föreningar.

SSPF - Skola-socialtjänst-polis-fritid

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn med syfte att upptäcka och hjälpa unga med problem och som kan riskera att rekryteras till kriminella nätverk. Målet är att ungdomar i stadsdelen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.