Trafik, nedskräpning och klotter

Trafik, nedskräpning, klotter, skadegörelse och alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö skapar otrygghet i stadsdelen. Utifrån dessa områden har polisen och stadsdelsförvaltningen arbetat fram gemensamma insatser som ska stärka tryggheten i stadsdelen.

2016 undersökte vi hur tryggheten i stadsdelen upplevdes av invånare. Undersökningen visade att tryggheten är hög, då 94 procent svarade att de kände sig mycket eller ganska trygga i området där de bodde. Den otrygghet som rapporterades speglar polisens statistik över anmälda brott och händelserapporter vad gäller stöld, hot och fysiskt våld.

Trygghetsskapande insatser

Trafik

 • Samverkan med grannsamverkansföreningar, företagarföreningen och nätverket för fastighetsägare och bostadsbolag
 • Marknadsföra möjlighet att rapportera trafiköverträdelser för att bl.a. kunna påverka plats för trafikkontroll.
 • Ev. poliskontroll på särskilt utsatta gator/områden, utifrån inkomna synpunkter och information från trafikkontoret.
 • Marknadsföra redan befintliga kanaler för synpunkter och klagomål gällande bristfälliga cykelbanor eller dylikt.
 • Samverkan med berörda förvaltningar så som trafikkontoret, park och naturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret inom ramen för Arena för trygghetsfrågor.

Nedskräpning, skadegörelse och klotter

 • Informera om hur du som medborgare anmäler nedskräpning, skadegörelse och klotter.
 • Undersök samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer
 • Erbjuda ett utbud av aktiviteter för barn och unga så att de kan få utlopp för sin kreativitet samt möjlighet till inflytande över sin närmiljö.
 • Utreda brott

Påverkade personer i offentlig miljö

 • Erbjuda ANT- förebyggande arbete till barn och unga samt föräldrar med barn i högstadiet
 • Kontrollera efterlevnad av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen
 • Ingripa för att begränsa ungdomars bruk och tillgång till alkohol och droger
 • Öka polisnärvaro på platser i stadsdelen där det är problem med påverkade personer