Drogförebyggande arbete

Här kan du läsa om vad som görs i stadsdelen för att minska barns och ungas användning av alkohol, narkotika och tobak (ANT). Det ANT-förebyggande arbetet består av flera aktiviteter och föreläsningar för både unga och vuxna i Örgryte-Härlanda.

Faktorer som skyddar

Det finns flera faktorer som skyddar barn och unga från att börja använda alkohol, narkotika och tobak. Några exempel är:

 • trivsel i skolan
 • god anknytning till föräldrar
 • fritidsaktiviteter utan alkohol, narkotika och tobak.

Stadsdelsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för dessa skyddande faktorer men också med förebyggande insatser.

Förebyggande insatser i stadsdelen

I medborgarlöftet ingår stadsdelsförvaltningens löfte om fortsatt och stärkt ANT- förebyggande arbete gentemot barn och unga. Målet med det ANT-förebyggande arbetet i stadsdelen är nolltolerans för användning av alkohol, narkotika och tobak bland personer under 18 år. De förebyggande aktiviteterna riktar sig till barn och unga redan i en tidig ålder.

En annan viktig målgrupp är föräldrar och andra viktiga vuxna i barns och ungas närhet. Barn och unga avstår alkohol, narkotika eller tobak i mycket större utsträckning om deras föräldrar inte har en tillåtande inställning. Därför är en viktig del av det förebyggande arbetet att erbjuda föreläsningar och information till föräldrar och andra vuxna.

Exempel på förebyggande aktiviteter riktade till barn och unga

 • Hälsoäventyret (ett komplement till skolans ordinarie hälsoarbete) som erbjuder:
  - Tobaksprogram i årskurs 5 med upplevelsebaserad pedagogik
  - Uppföljning i årskurs 5 och 6
 • Tandvården informerar om tobak i skolan i årskurs 8
 • Föreläsningar med exempelvis A Non Smoking Generation
 • Fritidsgården sluter överenskommelser med ungdomarna och deras föräldrar om att inte använda alkohol, narkotika eller tobak på gården
 • Evenemang fria från alkohol, narkotika och tobak
 • Samarbete med föreningslivet
 • Samtliga besökare på ungdomsmottagningen tillfrågas t.ex. om alkohol och drogvanor.
 • Etablerad samverkan med Mini-Maria och Ungdomsmottagningen samt VGR vad gäller drogtester och avgiftning.

Exempel på aktiviteter riktade till föräldrar och andra vuxna

 • Information om alkohol, narkotika och tobak på föräldramöten, årskurs 7 och 8
 • Föräldrabrev med information om alkohol, narkotika och tobak i årskurs 8,9,1 och 2
 • Föreläsningar
 • Kampanjer om bjudvanor
 • Samarbete med föreningslivet

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF)

I medborgarlöftet ingår även stadsdelsförvaltningens löfte att erbjuda stöd och behandling för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. I Örgryte-Härlanda sker samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och ANT-bruk genom modellen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Vi håller lokala SSPF möten på samtliga högstadieskolor.

Bakgrund och statistik

Det är av stor betydelse för hälsan att barn och ungdomar avstår från alkohol, narkotika och tobak. Ungdomar som startar tidigt med tobak och alkohol löper en ökad risk för att utveckla ett beroende av droger. Därför är det positivt att allt fler unga göteborgare väljer bort alkohol och tobak.

I Örgryte-Härlanda har andelen elever i årskurs 9 som har testat narkotika sjunkit från tio till sju procent sedan 2007. Bland gymnasieeleverna är däremot andelen med narkotikaerfarenhet betydligt högre, 22 procent, i den senaste undersökningen. Det är över genomsnittet för hela Göteborg.

Cannabis är den dominerande drogen och det finns en tydlig koppling mellan att använda cannabis, röka tobak och dricka sig berusad. Cannabisanvändarna börjar också dricka alkohol tidigare än de elever som inte använt cannabis. Ökningen i andelen som använt cannabis mellan årskurs 9 och år 2 på gymnasiet visar hur angeläget det är att sätta in åtgärder och insatser tidigt .

Har du frågor om alkohol, narkotika eller tobak?

Hit kan du vända dig om du har frågor eller bekymmer kopplat till alkohol, narkotika eller tobak:

Om du är orolig för någon i din närhet

Känner du oro för ditt barn eller en nära vän kan du höra av sig till SSPF-koordinatorn i stadsdelen på telefon: 031-365 68 93. Du kan också ringa till Föräldrastödstelefonen 031-365 51 14. Vid allvarlig oro ringer du mottaget på barn- och unga: 031-365 60 08.

Vid problematiskt bruk länkas ungdomen vidare till Mini-Maria eller behandlingsenheterna inom socialtjänsten. 

Om du misstänker att en ungdom far illa på grund av eget eller någon annans alkohol- eller narkotikabruk kan du ta kontakt med verksamheten Mini-Maria. Även Föräldraföreningen Mot Narkotika erbjuder stödsamtal, självhjälpsgrupper, provtagningar med mera.