Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och stadsdelsförvaltningen tar tillsammans fram åtgärder för att öka tryggheten i stadsdelen. På så vis blir arbetet mer effektivt. Åtgärderna ska bygga på en uppdaterad lägesbild.

Trafik, skadegörelse och alkohol- och drogpåverkade personer

Trafik, nedskräpning, klotter, skadegörelse och alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö är de största problemområdena i stadsdelen ur ett trygghetsperspektiv. Utifrån dessa problemområden har polisen och stadsdelsförvaltningen arbetat fram gemensamma insatser som ska stärka tryggheten i stadsdelen.

Här kan du läsa om stadsdelens insatser för att motverka otrygghet baserat på trafik, skadegörelse och alkohol- och drogpåverkade personer.

Alkohol, narkotika och tobak

Det finns flera faktorer som skyddar barn och unga från att börja använda alkohol, narkotika och tobak. Trivsel i skolan, god anknytning till föräldrar samt fritidsaktiviteter utan alkohol, narkotika och tobak är några exempel. Stadsdelsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för dessa skyddande faktorer men också med förebyggande insatser. 

Här kan du läsa om vad som görs i stadsdelen för att minska barns och ungas användning av alkohol, narkotika och tobak (ANT).

Arbete mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en prioriterad fråga i stadsdels-förvaltningen och är ett av fyra målområden i den lokala folkhälsoplanen. Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är våld att få en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. 

Här kan du läsa om vad som görs i stadsdelen för att minska våldet i nära relationer.

Våldsbejakande extremism

Göteborg Stad  samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism har till uppdrag att ge stöd till berörda verksamheter och utbilda medarbetare inom Göteborg stad. Här kan du läsa om stadens arbete.

Prioriterade målgrupper

Barn och unga samt äldre är prioriterade målgrupper för insatserna. Unga för att det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet både syftar till att öka deras trygghet och minska deras brottsutsatthet samt till att förebygga framtida kriminalitet. Äldre då medarbetare vittnar om att oron och otryggheten ökar bland äldre och att detta begränsar äldre i sin vardag.

Barn och unga

Exempel på insatser:

  • Inkludera unga invånare i trygghetsarbetet via ungdomsrådet.
  • Erbjuda och engagera barn och unga i fritids- och lovaktiviteter
  • Samverkan genom modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) utifrån barns behov och bästa samt kring barn i riskzon.
  • Utbildning/föreläsning för skol- och fritidspersonal samt föräldrar om utsatthet på nätet
  • Sprida information om stadens arbete mot våldsbejakande extremism

Äldre

Exempel på insatser:

  • Fortsätta sprida trygghetsmaterial riktat till äldre, på bland annat träffpunkter och pensionärsföreningar.
  • Säkerställa att trygghetsmaterialet används av verksamheter som möter äldre, t.ex. träffpunkter, hemtjänst och fixartjänst.
  • Fortsatt uppsökande arbete för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.
  • Möjliggöra för möten mellan generationer genom att fokusera på aktivitet snarare än ålder