Fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i årets medborgarlöfte

Publicerad 29 januari 2020

Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten, i form av ett medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte. Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

– Vid samtal med medborgare gjorda under våren och hösten 2019 ser vi att samma problem återkommer. Vi ser ett behov av att jobba långsiktigt kring den här problematiken, säger kommunpolis Robert Björklund.

Droghandel och påverkade personer i offentlig miljö är fortfarande det största problemet i området Redbergsplatsen-Olskroken. Kartläggningar visar också att unga i stadsdelen har lätt att få tag i alkohol och droger. Tillgängligheten till cannabis är hög i stadsdelen. 35 procent av eleverna andra året på gymnasiet uppger att de kan få tag på cannabis inom ett dygn och 24 procent uppger att de använt cannabis, vilket är det tredje högsta värdet i staden.

Medborgarlöfte 2020

För att öka tryggheten och minska problemen kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö utlovas följande aktiviteter:

  • Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polisen)
  • Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polisen och stadsdelsförvaltningen)
  • Fortsatt och stärkt ANT- (alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (stadsdelsförvaltningen).
  • Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polisen).

Närvaro ger effekt

Kopplat till medborgarlöftet 2019 har polisen genomfört 300 fotpatruller i området Redbergsplatsen-Olskroken i enlighet med löftet. Polisen upplever att de genomförda fotpatrullerna har påverkat området i en positiv riktning, även om en del av problemen finns kvar och i vissa fall bara har flyttat. Den bilden bekräftas även av boende i området som polisen haft kontakt med i olika sammanhang.

Polisen och stadsdelen följer även upp trygghetsarbetet med löpande medarbetar- och medborgardialoger.

Samverkan för ökad trygghet

Samverkan med olika aktörer är en viktig förutsättning för det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. I det förebyggande ANT-arbetet (alkohol, narkotika och tobak) samverkar skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Vi erbjuder tobaksprogram till alla elever i åk 5 och 6. Vidare erbjuder vi även föräldramöten med alkohol - narkotika och tobaksinformation till stadsdelens alla högstadieskolor.

Under 2019 startade vi upp ett nätverk för fastighetsägare och bostadsbolag med bestånd i stadsdelen. Det fanns en önskan om ett samverkansforum för trygghetsfrågor. Genom att dela information och känna till varandras arbete och satsningar, tror vi att vi kan nå längre i det brottsförebyggande arbetet.

– Årets medborgarlöfte är ett uttryck för vikten av en fortsatt god samverkan kring frågor som bidrar till en ökad trygghet. Det är viktigt att vi utgår från en och samma problembild och tar ett gemensamt grepp kring de här frågorna. Då tror jag vi kan få större kraft i arbetet, säger Isa Eklund Berglöw, utvecklingsledare folkhälsa på Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Om du är orolig för någon i din närhet

Känner du oro för ditt barn eller en nära vän kan du höra av sig till SSPF-koordinatorn i stadsdelen på telefon: 031-365 68 93. Du kan också ringa till Föräldrastödstelefonen 031-365 51 14. Vid allvarlig oro ringer du mottaget på barn- och unga: 031-365 60 08.

Om du misstänker att en ungdom far illa på grund av eget eller någon annans alkohol- eller narkotikabruk kan du ta kontakt med verksamheten Mini-Maria. Den vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har bekymmer kopplade till alkohol eller droger och erbjuder råd, stöd och behandling till ungdomar, familj och nätverk.

Fillista