Om Trygg i Lundby

Lundby stadsdelsförvaltning och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Lundby. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Vad är Trygg i Lundby?

Trygg i Lundby är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltning och polis. Många fler deltar i arbetet med Trygg i Lundby, som exempelvis fastighetsbolag, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt föreningar och du själv som bor och verkar i Lundby. Målet med samarbetet är ökad trygghet och minskad brottslighet.

Alla stadsdelar i Göteborgs Stad arbetar efter samma modell för trygghetsarbetet. Vi kallar modellen för Trygg i Göteborg.

Mer information om Trygg i Göteborg

Folder om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Så här arbetar vi med Trygg i Lundby

Det är många som arbetar för tryggheten och minska brottsligheten i Lundby. Ett exempel är Lundbys brottsförebyggande råd (BRÅ). I rådet sitter det representanter från stadsdelsförvaltningen, polisen, bostadsbolag, trafikkontoret, centrumledare för lokala torg med flera.

Mer information om Lundbys BRÅ

Prioriterade frågor

Här nedan finner du några fler exempel på vilka särskilt prioriterade frågor som vi jobbar med i Trygg i Lundby.

1. Stadsplanering

Lundby är en av de snabbast växande stadsdelarna i Göteborg, eftersom det byggs så mycket här och kommer att göra i lång tid framöver. Det här kan bland annat leda till:

  • Spänningar mellan nya och gamla områden
  • Ökad risk för stöld och liknande brott när fler bor här
  • Att områden får citykaraktär – exempelvis skapar kvällsöppna restauranger och barer ett nattliv som de här områdena inte har haft förut.

Därför är det viktigt att trygghetsfrågorna finns med som en röd tråd i stadsplaneringen.

2. Öka den upplevda tryggheten


Trafik
Enligt den trygghetsundersökning som Lundby stadsdelsförvaltning och polisen gjorde 2015 är trafik det problemområde som flest antal svaranden upplever som ett stort problem. Det är vanligast med trafikproblem i Slättadamm, Kvillebäcken och Kyrkbyn, men finns i alla delar av Lundby.

Fortkörning anses vara det största problemet inom trafik, därefter kommer buskörning med moped. Även tung trafik, buller och dåligt vägunderhåll anses orsaka problem.

På grund av detta handlar polisens medborgarlöfte i Lundby om just trafik. Bland annat utför de trafikkontroller på olika platser med problem.

Klotter, skadegörelse och nedskräpning
Förutom trafik rankas klotter, skadegörelse och nedskräpning som ett stort problem i trygghetsundersökningen. Trygghetskänslan i stadsrummet kan dras ned rejält om det är skräp på gatan och klotter på husväggarna.

Vi informerar fastighetsägare och chefer för verksamheter som möter barn om förhållningsätt till klotter. Lundby stadsdelsförvaltning tar också ett aktivt ansvar för att öka kunskapen om att klotter kan vara ett sätt att uttrycka symboler för våldsbejakande extremism eller annan extrempropaganda. Samverkan sker med Göteborgs Stads samordnare för våldsbejakande extremism.

Trygghetsvandringar
I Lundby ordnar vi trygghetsvandringar och nattvandringar vid behov. Där har du möjlighet att berätta om hur du trivs och vad du tycker om ditt område.

Mer information om trygghetsvandringar i Lundby

3. Minska riskfaktorer i barn och ungas uppväxtvillkor


Samverkan för unga i riskzonen
Det finns en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten i stadsdelen, forumet SSPF. Där är det fokus på unga mellan 12 och 16 år.

Det kan röra sig om ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Kort sagt de ungdomar som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på. Det handlar också om att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Mer information om SSPF

Människan bakom uniformen
Människan bakom uniformen (MBU) är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag. Syftet med MBU är att stärka relationen mellan ungdomar i området och de som jobbar i de här yrkena. MBU startade i Östra Göteborg och finns nu i flera stadsdelar i Göteborg, bland annat i Lundby.

Mer information om MBU

4. Campus Lindholmen

Området besöks dagtid av omkring 4 500–5 000 ungdomar som går i skolan på Lindholmen. Ungdomarna kommer från hela staden och från tolv kranskommuner.

Runt Lindholmens gymnasieområde samverkar Lundby stadsdelsförvaltning tillsammans med utbildningsförvaltningen, polis och fastighetsägare. Samverkan ska ge ett tryggt område med goda studieförutsättningar för elever och anställda.

Hur kan jag engagera mig i trygghetsfrågor?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Lundby till en ännu tryggare och trivsammare stadsdel.

Kontaktuppgifter till Lundbys samordnare för Trygg i-arbetet

Det finns flera sätt för dig som invånare att engagera dig, exempelvis trygghetsvandringar, grannsamverkan och felanmälan av gator, torg och parker.

Mer information om hur du kan engagera dig