Lägesbild i Centrum

Varje år tar Centrums stadsdelsförvaltning tillsammans med polisen fram en övergripande lägesbild och prioriterar vilka insatser som behöver göras för att öka tryggheten i stadsdelen.

I stadsdel Centrum bor cirka 63 000 invånare. Det är den näst största stadsdelsnämnden i Göteborg, men den minsta sett till areal. Stadsdelen utgörs till största delen av tät stadsbebyggelse.

Centrum har den största arbetsinpendlingen av alla stadsdelar med över 100 000 arbetsplatser. Inom stadsdelen finns också flera stora studentområden. I stadsdelen vistas dagtid ungefär 50 000 högskolestuderande samt 10 000 gymnasiestuderande. Stadsdelen har också ett omfattande nöjesliv, krogar, restauranger och ett flertal mindre och större evenemang.

Centrum består både av renodlade bostadsområden och av områden med mycket handel och det mesta av Göteborgs nöjesliv.

Majoriteten känner sig trygg

Otrygghet och oro för brott kan vara svårt att mäta. Otrygghet handlar till stor del om en subjektiv upplevelse. Att känna sig otrygg hänger följaktligen inte alltid ihop med oro att bli utsatt för brott.

Flera undersökningar visar att majoriteten av boende Centrum känner sig trygga i sin stadsdel och att Centrum hör till de stadsdelar i Göteborg där otryggheten generellt är lägre. I flera mätningar och dialoger lyfts områden och platser med citykaraktär generellt fram som mer otrygga än de med lokalsamhälleskaraktär. Det gäller bland annat Östra och Västra Nordstan, Brunnsparken, Centralstationen.

Att tryggheten är högre i Centrum än i Göteborg totalt kan förstås utifrån att Centrum är en stadsdel med god socioekonomisk nivå och består av områden som är välplanerade, har gott rykte, ordning, integration och en känsla av tillhörighet. Socioekonomiska faktorer kan också vara en del av förklaringen till användningsmönster av alkohol och narkotika, både hos unga och vuxna.

Brottslighet i Centrum

Ungefär en fjärdedel av alla brott i Göteborg sker i stadsdel Centrum. Majoriteten av den totala brottsligheten i Centrum sker i citymiljöer, vilket är vanligt för regionkärnor som har en hög aktivitetsnivå och sociala rörelsemönster som skapar en koncentration av brottstillfällen.

Brotten begås inte i första hand vare sig av eller mot Centrums invånare.

Den vanligaste anmälda brottsligheten i Centrum är stöld-, rån och häleribrott. Därefter följer narkotikabrott och skadegörelsebrott samt bilinbrott. Antalet anmälda brott sjunker. Den brottskategori som ökar mest är narkotikabrott, vilket är ett upptäcktsbrott och ökar i takt med polisens närvaro och riktade arbete mot narkotika.

Alkoholkonsumtionen sjunker

Enligt senaste drogvaneundersökningen (årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet) sjunker användningen av alkohol och tobaksrökning bland unga. Snusandet ökar något och droganvändningen ligger kvar på relativt oförändrad nivå. Centrum ligger högt på både alkoholanvändning och droganvändning (till största delen cannabis) jämfört med övriga delar av Göteborg. En förändring sedan tidigare år är att attityden till cannabis blir allt mer tillåtande, där fler unga ser det som ofarligt att använda.

Insatser som behövs i Centrum

Utifrån den samlade lägesbilden i Centrum behöver det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet innebära både sociala insatser och insatser kopplade till olika platser och situationer. Det är viktigt med en kombination av dialog och information samt åtgärder som förbättrar den fysiska miljön.

Områden med citykaraktär är mest brottsutsatta och de är områden där många verkar, vistas och ska trivas. Det är samtidigt viktigt att rikta resurser mot de områden där framförallt många invånare bor och kanske upplever en otrygghet som påverkar möjligheten att röra sig fritt i området. Trygg i Centrums åtgärdsplan för 2020 inriktar sig på insatser i de mest utsatta delarna i stadsdelen, såsom citymiljön, Västra Nordstan, Landala och Guldheden. Planen innehåller också strategier som syftar till att utveckla arbetssättet i att inhämta aktuell lägesbild och på så sätt kunna arbeta kunskapsbaserat och prioritera insatser där behovet är som störst.