Drogförebyggande arbete

Vi vill minska ungas användning av droger. För det behövs ökad kunskap, ökad medvetenhet och en begränsad tillgången på droger.

Ökad kunskap ska minska droganvändning

Fler behöver bli medvetna om de drogrelaterade problem som finns i stadsdelen Centrum, vilka effekter droger har, hur tillgängliga de är och vilken hjälp det finns att få. Det behövs ett brett perspektiv och att insatserna riktas mot så många som möjligt.

För att lyckas med målet att minska cannabisanvändandet så behövs både främjande, förebyggande och behandlande insatser.

Drogvaneundersökning var tredje år

Var tredje år får elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet svara på en enkät om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak.

Undersökningen visar att ungas konsumtionen av alkohol och tobak under flera år har gått ner i Centrum.

Konsumtionen av narkotika, som till över 95 procent är cannabis, gick mellan 2013 och 2016 upp, men visade sig i senaste undersökningen ha planat ut. Dock visar undersökningen på en attitydförändring bland unga. Enligt enkäten för 2019 ser allt färre cannabis som skadligt.

Siffror ur undersökningen

Andel av eleverna som svarat att de någon gång använt narkotika.

Centrum: 11 procent bland niondeklassarna, 25 procent bland gymnasiets åk 2

Hela staden. 7 procent bland niondeklassarna, 21 procent bland gymnasiets åk 2

Andelen elever som röker tobak dagligen eller nästan dagligen

Centrum: 1,2 procent bland niondeklassarna, 7,4 procent bland gymnasiets åk 2

Hela staden. 2,7 procent bland niondeklassarna, 6,7 procent bland gymnasiets åk 2

Andel som har druckit alkohol de senaste 12 månaderna

Centrum: 40 procent bland niondeklassarna, 76 procent bland gymnasiets åk 2

Hela staden. 36 procent bland niondeklassarna, 64 procent bland gymnasiets åk 2

Här kan du läsa hela Drogvaneundersökningen

Så kan du agera

Du som är vuxen kan påverka unga att göra hälsosamma val i livet. Ditt engagemang har betydelse!

Om du misstänker att ungdomar i din omgivning använder eller riskerar att komma i kontakt med droger, reagera så fort som möjligt. Ju tidigare ett missbruk uppmärksammas, desto kortare är vägen tillbaka till ett liv utan droger.

Här kan du läsa om hur du kan upptäcka ett missbruk.

Säg nej till alla former av droger

Ungdomar som avstår från att röka tobak och dricka alkohol löper mindre risk att komma i kontakt med narkotika och missbruk. Ett cannabismissbruk börjar oftast med tobaksrökning och den första kontakten med narkotika sker ofta under påverkan av alkohol.

Att som förälder erbjuda ungdomar att prova på alkohol hemma är samma sak som att säga att det är okej att dricka fast du inte är vuxen, det visar all forskning. Är föräldrarna istället tydliga med att det inte är okej blir ungdomar mer återhållsamma med alkohol, tobak och andra droger.

Våga prata och glöm inte att lyssna

Under tonåren när ungdomar ska frigöra sig från föräldrarna och är på väg in i ett vuxenliv betyder vännerna mycket. Olika former av grupptryck ”alla andra”, påverkar de val som många ungdomar gör. Det är oftast en vän som erbjuder droger, vilket kan göra det svårare att tacka nej. Prata med ungdomar om hur de kan hantera situationer där det förekommer droger. Glöm inte att lyssna.

Under puberteten sker naturligt förändringar i ungdomarnas sätt att vara, men ett ändrat uppförande kan också vara ett tecken på att någonting inte står rätt till. Det kan vara tecken på utanförskap, ett drogmissbruk eller kriminalitet. Våga fråga och lyssna samt försök förstå vad som händer i ungdomens liv innan du drar egna slutsatser. Gå på din magkänsla som förälder, du känner ditt barn bäst. Våga söka hjälp i tid. Vilken familj som helst kan hamna i ett utanförskap med drogmissbruk.

Informera dig och lär känna andra föräldrar

Föräldrarnas roll i det drogförebyggande arbetet är oerhört viktig. Det är bra att föräldrar eller andra betydelsefulla vuxna deltar när skolan, föreningen eller annan ungdomsverksamhet bjuder in till informationsmöten om droger. Det ger ökad kunskap och medvetenhet och är en möjlighet att skapa nätverk med andra betydelsefulla vuxna.

Narkotikabrott får långvariga konsekvenser

Det är viktigt att prata med ungdomar om lagen och vad det kan få för konsekvenser. All hantering av narkotika är förbjuden i Sverige: att tillverka, odla, sälja, ge bort, låna ut, inneha narkotika (även för eget bruk), förmedla, förvara, framföra ett fordon drogpåverkad. Narkotikabrott ger böter och/eller fängelsestraff i upp till tio år.

Allt fler arbetsgivare kräver ett utdrag ur polisens belastningsregister som villkor för en anställning och detta är en offentlig handling. Anmärkningarna i polisens belastningsregister rensas bort med jämna mellanrum, information om bötesförseelser efter fem år och information om fängelsepåföljder efter tio år.