Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och stadsdelen tar fram åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. På så vis blir arbetet mer effektivt. Åtgärderna ska bygga på en uppdaterad lägesbild.

Samarbete kring enskilda individer

Genom ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polisen och fritidsverksamheten, kallat SSPF, vill vi se till att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Vi arbetar med barn och ungdomar, i huvudsak mellan 12 och 18 år. I fokus är personer som det finns anledning att hålla ett vakande öga på. Det kan handla om skolk eller misstanke om att den unge begått brott, ägnat sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer.

Med SSPF går informationsutbytet och beslutsprocessen kring unga som befinner sig i riskzoner snabbare. Skyndsamheten är viktig när man arbetar med att förebygga och förhindra ungdomskriminalitet. Strukturen underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete.

För att initiera samarbetet kring en individ inom SSPF krävs samtycke från vårdnadshavare.

Alla Göteborgs stadsdelar har ett SSPF-forum och en SSPF-koordinator.

Kontaktsida med kontaktuppgifter till SSPF-koordinator

Medborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte.

Läs mer om medborgarlöftet

Trygghetsvandringar

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt närområde. Vid intresse ordnar stadsdelsförvaltningen därför trygghetsvandringar. Oftast görs de tillsammans med lokala fastighetsägare, hyresvärdar och dig som bor i området. Även representanter från polisen deltar. Ibland deltar även andra berörda stadsdelar och fackförvaltningar.

Om du upplever att det finns ett behov av att hålla en trygghetsvandring i ditt område kan du ta kontakt med oss.

Läs mer här om hur vandringen går till och hur du tar kontakt med oss

Insatser under 2020

Under 2020 genomför polisen och stadsdelen flera trygghetsskapande åtgärder. Fokus är samverkansinsatser i prioriterade områden och förbättrade strategier för att nå våra mål.

Trygghet i området kring gymnasieskolorna

På initiativ av gymnasieskolorna kring Skånegatan och Burgårdsparken skapades våren 2019 en samverkansgrupp med fokus på trygghet och brott i det närliggande området. I gruppen ingår förutom stadsdelsförvaltningen och skolorna även social resursförvaltning och polisen.

Det har genomförts en trygghetsvandring i området. Aktörerna har också tagit fram en lägesbild över problemen i området, genomfört en analys. Arbetet har resulterat i en handlingsplan med insatser, både gemensamma och enskilda. Under 2020 följer vi upp resultatet av insatserna.

Insatser i City

Nordstan, Västra Nordstan och Brunnsparken är ett prioriterat område, med hög upplevd otrygghet och en hög brottslighet jämfört med andra områden i stadsdelen. Här planeras bland annat

 • Information och dialog
 • Trygghetsvandringar
 • Ökad belysning och renhållning
 • Patrullerande ordningsvakter
 • Ökad polisiär synlighet
 • Samordning av aktörer i fält

Insatser kommer också riktas till individer och grupper som återkommande vistas i området och har behov av olika typer av stöd.

Ordningsvakter i city

1 augusti 2020 startade arbetet med patrullerande ordningsvakter inom ett avgränsat område i Göteborg city. Vakterna kommer från Securitas och är upphandlade av Göteborgs stad. De arbetar under ledning av polisen. Ordningsvakterna patrullerar kring Brunnsparken, Gustav Adolfs torg, Kronhusområdet och Kanaltorget. Ordningsvakterna ska skapa trygghet genom att finnas på plats och synas. De ska också göra förebyggande insatser genom att anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning. De finns till hands för allmänheten och de kommer aktivt att kunna ingripa genom att avvisa och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. Ordningsvakterna arbetar två-fyra stycken samtidigt under alla veckans dagar, mellan 13.00 - 24.00. Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet 2020/2021, med möjlighet till förlängning.

Insatser i Centrums bostadsområden

Områdena Landala och Guldheden har under senare tid varit utsatta för händelser och brott som bidragit till en ökad känsla av otrygghet bland de som bor där. I samverkan planeras bland annat

 • Information och dialog
 • Grannsamverkan
 • Polisiär närvaro
 • Ökad kunskap och analys av lägesbilden
 • Trygghetsvandring/områdesvandring

Insats mot narkotika

Det här är en fråga där många aktörer behöver arbeta tillsammans för att nå framgång. Stadsdelarna är en del i det.

Centrum samverkar med polisen som enligt sitt medborgarlöfte ska genomföra ökade insatser mot handel och bruk av narkotika på offentliga platser och i krogmiljö.

I stadsdelens folkhälsoarbete ingår drogförebyggande aktiviteter, så som föreläsningar på för elever och vårdnadshavare i grundskolan.

Socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheten inom stadsdelarna har ett utvecklat samarbete, kallat SSPF, för att vid behov kunna sätta fokus på enskilda personer i utsatthet.

Det familjecentrerade arbetet i stadsdelarna har fokus att stödja familjer, vårdnadshavare och viktiga vuxna i barnens närhet. Detta är en av de allra viktigaste arenorna när det gäller att förebygga olika typer av riskbeteenden. Här samverkar flera verksamheter för att bygga en struktur av stöd för familjer med fokus på barnet.

Här kan du läsa mer om drogförebyggande arbete

Vill du veta mer om insatser 2019

Vill du veta mer om trygghetsskapande insatser i Centrum under 2019, hittar du våra kontaktuppgifter här.

Vill du engagera dig?

Här kan du läsa mer om hur du själv kan engagera dig för att skapa en tryggare stadsdel.

Kraftsamling för Nordstan

Göteborgs stad och dess bolag, Polisen, Nordstans samfällighet, frivilligsektorn och en rad andra aktörer samarbetar, sedan hösten 2017, för att alla ska känna trivsel och trygghet dygnet runt i Nordstan.

Läs mer om samarbetet för trygghet i Nordstan här

Insats på Kanaltorget 2017

Kanaltorget, det som idag är en arbetsplats mellan Göteborgsoperan och Nordstan, var tidigare en problematisk samlingsplats i staden. Droghandel och bråk mellan ungdomar gjorde att många upplevde platsen som otrygg. Inför sommaren 2017 satsade Trygg i Centrum på att öka tryggheten på det dåvarande torget.

Genom att fylla det med aktiviteter och evenemang lyckades man skapa en plats för alla.

Läs mer om insatsen i Vårt Göteborg