Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och stadsdelsförvaltningen tar fram åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. Åtgärderna bygger på en uppdaterad lägesbild. På så vis blir arbetet mer effektivt och vi kan lägga våra resurser där de behövs som mest.

Målet för trygghetsarbetet i Angered är att tryggheten ska öka. Vi arbetar utifrån tre strategier:

  • Tryggheten ska öka genom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Särskilt prioriterat är att förebygga våld och hot.
  • Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Särskilt prioriterat är att motverka ordningsstörningar, farliga trafiksituationer samt nedskräpning och skadegörelse.
  • Tilliten till samhällets institutioner och till det demokratiska systemet ska öka. Särskilt prioriterat är arbetet för att stärka människors förtroende till förvaltningen samt att motverka antidemokratiska beteenden.

Trygghet på gator och torg

Trygghetsmätningen visar att det finns en utmaning i hur människor upplever sin närmiljö och de offentliga platser som vi alla delar. Därför jobbar vi aktivt med att skapa trygga, trivsamma torg och parker i våra lokalområden. Förvaltningar och fastighetsägare satsar på att städa mer i våra olika områden för att öka trivseln och upplevelsen av trygghet. Vi fokuserar också på att ta bort klotter.

För att minska farliga trafiksituationer i våra områden gör polisen trafikinsatser och kontrollerar bland annat misstänkt olagliga mopeder/MC. Stadsdelsförvaltningen och polisen informerar högstadieelever och deras föräldrar om laglig och säker mopedåkning.

Personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring våra torg och parker kan upplevas som störande och skapa en känsla av otrygghet. Vi erbjuder stöd och behandling till personer för att ta sig ur sitt missbruk.

Unga i kriminalitet

Det förebyggande arbetet är en viktig grund för att angripa problematiken på lång sikt. En förebyggandeenhet inom socialtjänsten arbetar med fokus på ungdomar som är kriminellt belastade eller riskerar att rekryteras till kriminella gäng. Till enheten hör 10 fältarbetare/fältassistenter samt stadsdelens representanter i de skolsociala samverkansteamen. Inom ramen för de skolsociala teamen samarbetar skolan och socialtjänsten med ungdomar som har ett normbrytande och kriminellt beteende.

För att förhindra att ungdomar fastnar i kriminalitet har trygghetssamordningen och socialtjänsten tillsammans med polisen arbetat fram en metod för ungdomar under 15 år som anmäls för brott. Syftet är att förkorta tiden från det att ungdomen anmäls tills dess samhället reagerar. Detta gynnar både gärningspersonen och offret. Andra stadsdelar är nu på väg att börja arbeta på samma sätt.

Avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och våldsbejakande extremism

Många av de senaste årens uppmärksammade skjutningar har kopplingar till den territoriella gängmiljön. Att få stopp på det dödliga våldet är ett politiskt mål och att bygga ut och utveckla avhopparverksamheten så att fler väljer att lämna kriminella gäng och miljöer var också ett särskilt mål i Göteborgs budget 2018.

Att stötta personer som vill hoppa av från en kriminell gängmiljö eller lämna våldsbejakande extremism har en positiv effekt, både för individen och för samhället.

Målgrupp:

  • Kriminell livsstil
  • Territoriell gängmiljö
  • Flickor i gängmiljö
  • 18–25 år (eller haft insatser tidigare eller stor påverkan på lokalsamhället)
  • Våldsbejakande extremism

Genom samverkan mellan olika enheter och expertstöd kan personer få hjälp att lämna en kriminell gängmiljö eller våldsbejakande extremism.

Under 2018 har stadsdelsförvaltningens avhopparverksamhet arbetat med 39 individer. Majoriteten har varit etablerade kriminella aktörer inom lokala kriminella nätverk. I över hälften av fallen har en positiv utveckling skett och arbetet har bland annat lett till upphörd eller minskad droganvändning och kriminalitet. De flesta har gått från att ha kriminell livsstil till någon form av sysselsättning och flera har anställning på heltid.

Brett arbete mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck

Frihet från våld är en viktig trygghetsfråga och att motverka våld från den som står en nära är särskilt prioriterat. Arbetet omfattar våld som utövas i en partnerrelation, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld eller försummelse i en omsorgsrelation.

Vi arbetar individinriktat för att stötta personer som har utsatts för våld, till exempel genom att erbjuda skyddat boende, och med personer som har utövat våld för att våldet inte ska upprepas.

Vi arbetar också med riktade förebyggande insatser mot grupper som är i riskzonen att utsättas för våld, till exempel genom kurser där deltagarna får lära sig om sina rättigheter.

I arbetet mot våld i nära relationer ingår också breda främjande insatser i form av samhällsinformation, arbete med likabehandling, värdegrund och trygghet inom förskola och skola samt föräldrastöd. ​

Sedan hösten 2018 har socialtjänsten förstärkt kompetensen och möjligheterna att ge stöd till individer som är eller har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. Det långsiktiga målet är att våld mot kvinnor och våld i nära relationer har upphört.

Tillit och demokrati

Vi arbetar för att öka tilliten och förtroendet till förvaltningen och mellan människor samt motverka antidemokratiskt beteende. Vi arbetar också för att mobilisera civilsamhället och ”de goda krafterna” genom att stödja, stärka och samverka med lokala grupper, enskilda individer och föreningar.

Snabb mobilisering vid problemsituationer

Stadsdelsförvaltningen har skapat ett system för att snabbt kunna genomföra mobiliseringsmöten med invånare och civilsamhälle vid problemsituationer som är kopplade till brottslighet eller antidemokratiska yttringar, såsom hot, skadegörelse, droger mm. På så sätt har stadsdelsförvaltningen tillsammans med civilsamhället och andra myndigheter kunnat hitta gemensamma lösningar både på kort och lång sikt.