Domkyrkoplan blev en nygammal oas i stadsvimlet 2010 genom samverkan med centrumföreningar och Svenska kyrkan och samfinansiering med fastighetsägarna i området. Foto: Cinna Axelsson

Trygg, vacker stad 2005–2018

Trygg, vacker stad var mellan 2005–2018 en samverkansorganisation med syfte att skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön. Trygg, vacker stad samverkade med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden hade ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnade Trygg, vacker stad.

Startskottet

Inför friidrotts-VM 1995 gjorde Göteborgs Stads förvaltningar och bolag en gemensam ansträngning med att fräscha upp staden. Ambitionen var att visa upp en ren, trygg och trivsam stad för såväl medborgare som besökare. Under arbetet blev det tydligt att:

  • Många parter berördes av samma frågor, exempelvis städning
  • Samverkan behövdes för att genomföra åtgärderna på ett bra sätt
  • Det gick att åstadkomma mer genom att lägga ihop och samordna de gemensamma resurserna

Bildandet

2001 tilldelades park- och naturnämnden och trafiknämnden extra driftsmedel från kommunfullmäktige för en upprustning av stadsmiljön. 2005 fanns ett behov av gemensamma beslut för fördelning av medel mellan park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden. Trygg, vacker stad fick då en egen budget och organisation. En avsiktsförklaring, att samarbeta för att höja kvalitén i stadsrummet, undertecknades av park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret, kretsloppskontoret, kulturförvaltningen, SDF Tuve-Säve, SDF Högsbo, Förvaltnings AB Framtiden, Tryggare och Mänskligare Göteborg samt Göteborg & Co.

Ledord

Arbetssättet inom Trygg, vacker stad har möjliggjort snabbare och mer flexibla åtgärder för försköning och trygghet i staden än i många andra verksamheter. Projekten har formats utifrån ledorden:

  • Trygg och vacker
  • Samverkan
  • Nytänkande
  • Snabbt och flexibelt
  • Medborgardialog

Projekt

Genom Trygg, vacker stads samverkan med centrumföreningar och fastighetsägare kring samfinansiering fanns möjlighet att genomföra många stora projekt. Sidogator i innerstaden har omdanats från bakgator till gångfartsgator, Götaplatsen har fått en ljussättning värdig kronan på Avenyn, Domkyrkoplan har blivit en oas i stadsvimlet och Rosenlund har gått från baksida till ett levande stråk.

Det tidigare prioriterade målet i kommunfullmäktiges budget ”Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpning i staden minska” var länge vägledande för Trygg, vacker stads arbete mot nedskräpning. Skräpmätningar visar att nedskräpningen stadigt minskar, även om den varierar över tid. Kampanjer som skolstädningen och ”nudging” mot fimpar är exempel hur Trygg, vacker stad har arbetat för att påverka människors beteende och inställning till nedskräpning.

Göteborgarnas delaktighet har varit i fokus för Trygg, vacker stads arbete som skett i nära samarbete med stadsdelarna. För invånarna är de ofta de mindre insatserna som spelar störst roll i deras dagliga liv. Ett otryggt gång- och cykelstråk under Rymdtorget i Bergsjön har istället blivit en plats för aktivitet, lek och vila, Eketrägatans gångtunnlar har omvandlats med mosaik av gamla och unga i Lundby och den nya mötesplatsen ”Youngered” binder samman Angered Centrum med Angered Arena.