Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Tretjärnsskolan är en grundskola och här finns också en integrerad grundsärskola. Huvudbyggnaden ligger på Kummingatan 126 i södra Lövgärdet. Här rymmer det en idrottshall, bibliotek, dramasal, skolmatsal och fritidshem. Lokalerna är välutrustade och det finns gott om utrymme för olika sorters undervisning i olika grupperingar.

Skolans profil

Tretjärnsskolan har cirka 210 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Tretjärnsskolans undervisning bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vi på Tretjärnsskolan fokuserar på idrott och hälsa i form av daglig gemensam morgongymnastik ute på skolgården, att vi deltar i Lövgärdesloppet samt är med på Lilla Göteborgsvarvet varje år. Detta för att uppmuntra till rörelse och för att skapa ökad måluppfyllelse. Forskningen har visat att efter ett utfört pulspass öppnas hjärnan mer och man blir mer mottaglig för inlärning.

En god och trygg miljö

På skolan arbetar vi med att göra skoldagen levande, lärorik, trivsam och trygg.

I skolan ska alla elever känna sig trygga. Varje år kartlägger skolan elevernas trivsel, närvaro och trygghet för att sedan upprätta en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Rektor tillsammans med Trygghetsteamet på skolan har ett särskilt ansvar och arbetsgång för att utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan utreder och agerar alltid i alla incidenter i nära samarbete med vårdnadshavare och elever. Ta omedelbar kontakt med skolan om ditt barn berättar att hen inte mår bra eller om ditt barn känner sig utanför på något sätt. Tillsammans kan då skolan och föräldrarna hjälpas åt att ändra på situationen. Skolans diplomerade coacher arbetar aktivt med coachning i elevgrupper för att öka dialog och sociala förmågor.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Skolan strävar efter att skapa naturliga mötesplatser för dialog med vårdnadshavare som vid olika evenemang, idrottsdagar och högtider.

Skolans elever deltar löpande i klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd där inflytande och demokratiska processer ges utrymme. Skolans undervisning bygger på att elevernas delaktighet och inflytande över undervisningens utformning ständigt skall utvecklas.

För att kunna påverka undervisningen och sin egen studiesituation behöver eleverna tydliga mål och hjälp att reflektera om sitt eget lärande. Därför arbetar Tretjärnsskolan med en gemensam och tydlig pedagogisk planering där elevanpassade kunskapskrav används dagligen i undervisningen. På Tretjärnsskolan leder eleverna sina utvecklingssamtal.

Tretjärnsskolans fritidshem - en plats för alla!

Mer än hälften av eleverna på Tretjärnsskolan går på fritidshemmet. Fritidshemmet arbetar systematiskt med mål för följande områden:

  • Trygghet, studiero och struktur
  • Likabehandling
  • Stöd och särskilt stöd
  • Normer och värden, elevers ansvar och inflytande
  • Kunskaper, färdigheter och förmågor
  • Skola och hem, övergång och samverkan, skola och omvärlden

På fritidshemmet finns en förstelärare som arbetar med att samordna och leda det dagliga utvecklingsarbetet på fritidshemmet och samverka med skolan.

På fritidshemmet går barn till föräldrar som arbetar eller studerar. Fritidshemmet har öppet klockan 6:00-18:00.

Har du frågor eller synpunkter kring fritidshemmet kontakta skolan.

 

Tretjärnsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling