Vår skola

Här präglas den pedagogiska miljön av arbetsglädje, trygghet och trivsel. Vi har nära till skog och hav och använder ofta vår fina närmiljö under skoltid och fritidstid. På Kannebäcksskolan Tremastaren går elever i förskoleklass upp till årskurs 6. Hösten 2021 kommer skolan inte ha några förskoleklasser.

Organisation

På Tremastarens skola går ungefär 130 elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna kommer främst från närområdet kring skolan.

Runt våra elever arbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger i olika arbetslag. Vi har också specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska samt skoladministratör och en kvalitetsutvecklare/samordnare. Det pedagogiska arbetet leds av rektor.

Trygghet och god lärandemiljö

Vi tar avstånd från alla tendenser till trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Utöver Elevhälsoteamet har vi också ett Trygg Team som arbetar med eleverna. I detta team ingår tre pedagoger och skolkuratorn.

På vår skola arbetar vi för att:

  • Alla ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje
  • Skapa en god lärandemiljö som präglas av förtroende och förståelse
  • Verka för ett nyfiket förhållningssätt med fokus på öppenhet
  • Skolans rutiner för hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande ska vara tydliga och accepterade av alla
  • Samhällets normer och skolans regler ska vara kända av alla samt vad de innebär av möjligheter och ansvar

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Tillgång till flera språk - en rikedom

Hos oss ska alla kunna känna sig hemma och med en mångfald av elever från världens alla hörn blir språkutveckling och kultur i olika former en självklar del av vårt skolarbete. Många av våra elever har annat modersmål än svenska och vi ser tillgången till flera språk som en rikedom.

Fritidshem

Tremastarens skola har två fritidshem, Jollen och Bojen. Barngrupperna är åldersblandade med elever från 6 år till 11 år. Fritidspedagoger ansvarar för verksamheten på fritidshemmen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.