Foto: Stadsmiljöförvaltningen

Trädgårdsföreningen stöttar parkens pollinatörer

Publicerad 15 maj 2023

Mer sand och mer blommande växtlighet under vår och höst ska hjälpa pollinerande djur och insekter i parken.

Djur som pollinerar växter minskar i världen och Sverige är inget undantag. Eftersom pollinatörer har en grundläggande roll i ekosystemet är de mycket viktiga för biologisk mångfald och hållbar framtid.

Som ett led i arbetet att förbättra förutsättningarna för pollinatörer har Trädgårdsföreningen, i samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum, kartlagt förekomsten av pollinatörer och deras livsmiljöer i parken. 46 arter hittades varav 18 var olika slags bin, åtta arter av fjärilar, tre arter av steklar och 17 arter av flugor.

Utifrån kartläggningen har skötselåtgärder som ska främja pollinatörer tagits fram.

En viktig åtgärd är att utöka mängden sand i parken eftersom många pollinatörer bygger sina bon i sand. Exempel på andra planerade åtgärder är att spara och utöka mängden födoväxter för arter som är specialiserade på några få växter, att öka blomningstiden med fler växter som blommar under vår och höst, samt att skapa fler boendemiljöer i död ved och med hjälp av mer sten i planteringar. Projektet, som har namnet ”Ett västsvenskt bi-drag” har delfinansierats av statligt LONA-bidrag.

Ladda ner och läs hela rapporten här nedan.

Fillista