Vår skola

I Torslandaskolan går cirka 320 elever. Skolan är omgiven av gräsmattor, lekplatser och vacker natur, med skog, små dammar och gångstigar.

Om skolan

Personalgruppen på skolan består av förskollärare, grundskollärare, ämneslärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Skolans specialpedagog och skolsköterska finns på skolan varje dag, och en kurator och en skolpsykolog är knutna till skolan och finns på plats en till två dagar i veckan.

Till skolan hör en särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Till den särskilda undervisningsgruppen söker förskolechefer eller rektorer plats för elever med autism och som vårdnadshavare och förskolan/skolan bedömer har skäl att få sin undervisning där.

Skolans arbetssätt

Torslandaskolan arbetar med huvudfokus på elevernas lärande, där ett elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt är centrala delar av undervisningen. Varje elev har en egen lärplatta eller dator i undervisningen. Dokumentkameror och smartboards eller interaktiva projektorer finns i varje klassrum och används dagligen i undervisningen.

Trygghet och trivsel 

Skolans trygghetsråd arbetar tillsammans med skolans övriga personal med att ständigt för att förbättra och utveckla elevernas trygghet och trivsel. Genom regelbundet återkommande enkäter samlas elevernas upplevelser av skolmiljön in. Dessa bildar underlag för trygghetsarbetet i klasserna  och i det skolövergripande trygghetsarbetet.

Genom enkäterna och det underlag som kommer in från elevrådet, brukarrådet och personalgruppen uppdateras årligen skolans plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling. Planen finns även skriven i en elevvänlig version, som elevrådet utarbetat och uppdaterar tillsammans med skolans likabehandlingsledare.

Vårt mål

En trygg skola i framkant. Personalen på Torslandaskolan vill tillsammans med elever och vårdnadshavare arbeta för att alla barn och vuxna ska känna sig trygga på vår skola.

Samvaron bygger på skolans värdegrund:

  • Trygghet
  • Respekt
  • Empati
  • Ansvar

Genom fortbildning, diskussioner i personalgruppen och samtal med våra elever och deras vårdnadshavare arbetar vi aktivt med att kontinuerligt utveckla vårt likabehandlingsarbete, och uppfylla vårt mål. Vi har nolltolerans mot kränkningar och agerar på misstanke om kränkning, vi väntar inte på att den ska upprepas. Upptäcka, identifiera och åtgärda är ledord i det kontinuerliga arbetet med kränkningar på skolan. Eleverna ska känna att vi är till för dem i skolan och på fritidshemmen.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Torslandaskolan har ett brukarråd med representanter från varje årskurs. Brukarrådet träffas två gånger per termin och frågor från klasserna eller från rektorerna diskuteras. I brukarrådet deltar, representanter för vårdnadshavare, rektorerna, en lärare och en förskollärare eller fritidspedagog med syfte att ta upp frågor ur olika perspektiv. 

Elevrepresentanter från klasserna deltar i skolans elevråd och i matråd. 
Elevrådet deltar också i arbetet med revidering av skolans värdegrund och regler.