Särskilt stöd och elevhälsa

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. behovet av hjälp kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Elevhälsan är till för att du som elev ska må bra och klara målen i skolan.

Luftrummet - I bibliotekets gamla lokalen finns nu vår specialpedagog och 2 speciallärare. Hit kan eleverna komma för särskilt stöd.

För att våra elever ska trivas och må bra arbetar vårt elevhälsoteam (EHT), med frågor som rör fysisk och psykisk hälsa. Arbetet i EHT ska vara förbyggande och hälsofrämjande. I EHT ingår rektorer, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och skolpsykolog. Ibland deltar även skolläkaren när elevhälsoteamet träffas. Kontaktuppgifter och tider till våra skolsköterskor finner du på sidan "mer information och karta".

Skolhälsovården har enligt Skollagen till uppgift att:
- vara förebyggande och hälsofrämjande
- stödja elevens utveckling mot utbildningens mål

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök i årskurs 6 och 8. Då ingår vikt- och längdkontroll, ryggkontroll samt ett hälsosamtal där man tar upp kost, motion, sömnvanor, skärmtid och välbefinnande.
I årskurs 6 erbjuder vi en vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer för alla flickor.

Vi är en rökfri skola, vilket betyder att varken personal eller elever tillåts att röka på skolans område och under skoltid.

Om vi upptäcker att någon av våra elever bryter mot detta förhållningssätt meddelar vi alltid hemmet.

Vi kommer att kunna erbjuda sluta-röka-samtal för eleven tillsammans med föräldern och skolsköterskan. Det är givetvis viktigt att skolan har stöd av er vårdnadshavare i dessa frågor. Emellanåt förekommer det att elever tar med så kallade energidrycker till skolan. Vi informerar vid behov om hur dessa påverkar kroppen och om att dessa inte får konsumeras under skoltid. Godis, söta drycker och energidrycker får ej medtagas till skolan.

Om du inte når kunskapskraven i skolan

Om du inte klarar av kunskapskraven i skolan som står i läroplanen har du enligt skollagen rätt att få stöd. I första hand ska du få stöd i form av extra anpassningar av undervisningen i din klass. Dina ordinarie lärare ska alltså anpassa lektionerna och arbetssätten så att du lättare lär dig det som står i läroplanen. Om det inte hjälper med extra anpassningar kan du ha rätt till särskilt stöd. För att få veta om du har rätt till särskilt stöd ska rektorn se till att dina behov av hjälp i skolarbetet utreds. 

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om du har behov av särskilt stöd. Om du har det, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för dig.

Du och din vårdnadshavare har möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur skolan ska tillgodose det, och hur skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektor, skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare), psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för samt leder och samordnar insatserna.

Elevhälsan har extra fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om sjukdom, men även problem med kompisar, mobbning, läs- och skrivsvårigheter eller bekymmer i den egna familjen.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består till exempel av rektor, biträdande rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas regelbundet och har klasskonferenser. Vid elevhälsokonferens för enskilda elever planerar teamet tillsammans med föräldrar och lärare för en så bra skolsituation som möjligt.

Elevhälsa i Göteborgs Stad

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Den dag barnet börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården (bvc). Skolhälsovården är till för alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I den ingår hälsovård i kombination med läkarkontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Olycksfall i skolan eller på fritiden

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan.

Elevförsäkring