Vår skola


Torslandaskolan är en 7-9 skola med ca 570 elever, storleken på klasserna varierar från 20-27 elever.

Vårt arbetssätt

En framtidens skola med trygghet och stimulans för elever och vuxna.
Vi ska genom undervisning och bemötande få varje elev att känna sig sedd och bekräftad på ett sätt som ger tro på den egna förmågan att hantera framtiden. 

Empati - Ansvar - Trygghet - Respekt

Skolans värdegrund har tagits fram i samarbete med elever, vårdnadshavare och personal, och den ska genomsyra all verksamhet på skolan. Det är också värdegrunden som är utgångspunkten när elevrådet och föräldranätverket diskuterar skolans verksamhet.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Om du som vårdnadshavare vill få ut handlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling kontaktar ni skolan.