Vår skola


På Torpaskolan går sammanlagt omkring 470 elever från förskoleklass till årskurs 9. Våra kunniga och engagerade pedagoger jobbar för att du som elev ska känna trygghet och lust att lära. Viktiga inslag i lärandet är fysisk aktivitet och arbetet med vår gemensamma värdegrund.

Rörelse i lärandet

Fysisk aktivitet, idrott och hälsa är viktiga inslag på Torpaskolan. Genom att växla mellan rörelse och stillasittande får du som elev varierade dagar och du lär dig lättare i skolan.

Vi har tre idrottslektioner per vecka för elever i årskurs 3-9. Lektionerna har ett varierat innehåll och en teoretisk del där du får en ökad förståelse för hur du tränar skadeförebyggande. På Torpaskolan ser vi det som särskilt viktigt att eleverna får goda kunskaper i simning, orientering och dans.

På skolan har vi en elevförening, TIF, som organiserar träningar för skollag i olika idrotter efter skoldagens slut. Vi arrangerar också turneringar, aktiviteter och tar ut skollag till olika distriktsmästerskap. Vi bjuder in föreningar i närområdet och ibland från andra delar av Göteborg för att du ska få tillfälle att pröva på olika idrotter. Idrottsföreningen är öppen för alla som vill delta.

IKT som verktyg

IKT är förkortning för informations- och kommunikationsteknologi. På Torpaskolan arbetar vi 1-1 med datorer i årskurs 7-9 (en dator per elev). Alla klassrum är utrustade med modern teknik för bild, video och ljud samt trådlöst internet.

På skolan har arbetslagen tillgång till ett stort urval av digitala hjälpmedel. Det är digitalkameror, dokumentkameror, digitala videokameror och datorer. Projektorer finns i alla våra klassrum. 

På Torpaskolan är IKT ett prioriterat utvecklingsområde och vi utvecklar och prövar olika metoder för att datorn ska hjälpa dig som elev att nå målen. Datorn används som en metod att lära eleverna skriva sig till läsning. Under hösten 2017 kommer skolan att arbeta med GAFE – Googles egna pedagogiska plattform för IKT som en levande del av undervisningen.  

Vi har mycket bra tillgång till pedagogisk programvara, både övningsprogram och alternativa verktyg i lärandet. Talsyntes, som läser upp text i datorn, finns på alla datorer och du har möjlighet att ha talsyntes på din dator hemma. 

Vår skolgård

På skolgården finns den gamla byggnaden kvar från den tid då området var en del av en större gård. De vackra lindarna som växer här skapar en lummig skolgård där det också finns fina lekredskap och en minifotbollsplan med konstgräs. 

Trygghet och trivsel

Ingen på Torpaskolan ska utsättas, eller vara rädd för att utsättas, för kränkande behandling av någon annan. Alla vuxna som arbetar på Torpaskolan har ansvar att själva och tillsammans med andra, uppträda och agera för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Skolan arbetar aktivt med kärnvärdena Glädje, Ansvar och Stolthet som den levande delen av vår gemensamma värdegrund. Våra kärnvärden är vår trygghet och röda tråd som sträcker sig från våra minsta till äldsta elever på skolan. Under läsåret genomförs schemabrytande aktiviteter på skolan för att skapa engagemang och gemenskap kring vår gemensamma undervisningsmiljö.  

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Kontakta skolan om du vill ta del av planen.

Delaktighet för elever

Elevrådet representerar alla skolans elever och rådet arbetar för sina kamraters bästa. Det finns två representanter från varje klass.

Vi har regelbundna möten där mentorer och elever diskuterar viktiga frågor ur ett elevperspektiv. Där bestäms också vilka frågor som ska tas upp på elevrådet.

Vi har regelbundna möten med elever, lärare, medarbetare i skolköket, rektor och skolsköterska. Elever och medarbetare tar upp sådana frågor som matsedeln och synpunkter på mat och miljö.


Dialog med vårdnadshavare och elevinflytande

Du som är vårdnadshavare har möjlighet att få ett användarkonto i Vklass. Med ett konto kan du se ditt barns schema, läxor och provtillfällen. Du följer ditt barns utveckling och har koll på närvaron. Du kan frånvaroanmäla barnet och också få ett e-postmeddelande om barnet inte är på lektioner. I Vklass hittar du länkar till klassernas aktiviteter och i dem finns vecko- och månadsbrev.

Under läsåret är alla vårdnadshavare välkomna till skolan. Du får information vid klassmöten, betygskvällar, kursinformation och via e-post.

Forum för samråd är till för dig som vårdnadshavare. Syftet är att ha en bra kommunikation mellan verksamheten och dig i frågor som rör skolans arbete. Forum för samråd har en egen sida på Vklass.