Matavfallsguide för fastighetspersonal

Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. Av matavfallet gör vi ett lokalt producerat bränsle som är mycket bättre för miljön än vanliga drivmedel och näringsämnena som blir över används till gödsel så att nya växter får liv. På den här sidan får du som jobbar med hyresgästernas avfall tips på vad du kan göra för att få dina hyresgäster att sortera ut mer matavfall.

Våra tips och råd bygger på djupintervjuer vi har gjort med boende i flerbostadshus och med fastighetspersonal för att ta reda på vad de behöver för att öka utsorteringen av matavfall och vilka hinder som finns för detta.

Du behöver matavfallskärl - dina boende behöver påsar och påshållare

För att kunna sortera ut matavfallet behöver du som sköter fastigheten matavfallskärl och de boende behöver matavfallspåsar – ”den bruna påsen” – och påshållare. Det är viktigt att ansvaret är tydligt för vem som ser till att det finns matavfallspåsar att hämta, att det finns påshållare i alla kök, att hyresgästerna får information om avfall, att det är ordning och reda i soprummet och att nyinflyttade får påshållare och avfallsinformation.

Här är en enkel att göra-lista som vi har testat. Där den användes ökade matvafallsutsorteringen med ungefär 15 procentenheter.

Enklaste att göra-listan:

  • Se till att påsar alltid finns tillgängliga
  • Dela ut påshållare - helst personligen
  • Dela ut informationsbroschyrer
  • Sätt upp affischer
  • Följ upp resultatetSå här ser vår matavfallsfolder för de boende ut.

Siktar du på ett ännu bättre resultat rekommenderar vi att du även följer den här listan:

Ganska enkla att göra-listan:

  • Se till att alla nyinflyttade får all utrustning och information
  • Förtydliga vem som har ansvar för avfallets olika arbetsuppgifter
  • Utbilda personalen i avfallskunskap
  • Sätt upp ett mål med avfallshanteringen
  • Följ upp målet

Beställ påsar och påshållare

Behöver du beställa nya påsar och påshållare, eller ändra ditt avfallsabonnemang, kan du kontakta vår kundservice.

Påsar och påshållare ingår i ditt matavfallsabonnemang, så de kostar inget extra.

Vi har informationsmaterial

Vi har tagit fram en folder och affischer som är på de fyra språken arabiska, somaliska, engelska och svenska. De är bildbaserade med enkla instruktioner och med en tydlig förväntan på läsaren att sortera ut sitt matavfall. Här kan du själv ladda hem dem som pdf:r för att trycka ut dem.

Matavfallsaffischer på fyra språk

Matavfallsfolder på fyra språk

Och här är en affisch där du själv kan fylla i information om till exempel påsar och hållare, och lägga in en egen logotyp: I det här huset sorterar vi vårt matavfall

Kontakta vår kundservice om du vill ha vårt informationsmaterial.

Våra kundsamordnare kan hjälpa dig

Vi på Kretslopp och vatten har kundsamordnare som kan utbilda i grundläggande avfallskunskap och som kan hjälpa dig med dina avfallsfrågor. Du kan till exempel få hjälp med dimensionering av avfallsutrymmen, vilka avfallsabonnemang som passar din fastighet och hur bäst informerar de boende.

Mejla våra kundsamordnare

Anlita våra miljöinformatörer

En förutsättning för att ha en välfungerande avfallshantering är att de boende vet hur, var och varför de ska sortera sitt avfall. Då är det personliga mötet det mest effektiva sättet att nå fram. Använder du våra miljöinformatörer kan du nå de boende på det personliga planet till en rimlig kostnad.

Hur går det personliga mötet till?

Vanligtvis knackar våra informatörer dörr i ett område och informerar då de boende om hur de ska sortera sitt avfall. Informatörerna förklarar fördelarna med att sortera, både miljömässigt och ekonomiskt, och svarar även på de boendes frågor om avfall och sortering. Informatörerna har med sig matavfallshållare, slaskskrapor och informationsmaterial så att det ska bli lätt för de boende att komma igång med sorteringen. Informatörerna samlar också in värdefulla kommentarer och synpunkter som rör avfallshanteringen som du får ta del av.

Vår erfarenhet är att de kunder som har anlitat våra informatörer har ökat utsorteringen av matavfall och fått minskade restavfallsmängder.

Vad kostar det?

Du får betala 200 kr per timme för två informatörer, och de arbetar i pass om 2,5 timme. De arbetar alltid två och två. I regel hinner de knacka på ungefär 50 lägenheter per kväll och par. Oftast är fler än två informatörer tillgängliga och de kan då jobba parallellt.

Kontakt och bokning

Du bokar våra miljöinformatörer genom att fylla i vårt beställningsformulär. Formuläret kan du få genom att kontakta vår samordnare Edit Eliasson. Henne ska du också kontakta om du vill veta mer eller har frågor. Ring Edit på 031-368 74 06 eller mejla henne här.

Luftade påshållare gör de boende mer nöjda

Matavfallspåsen behöver stå luftigt för att hålla sig torr, därför behöver alla som sorterar sitt matavfall ha en luftad påshållare. Skillnaden på hur påsen fungerar om man har den stående i en tät behållare eller en luftad är stor. Förutom att påsen håller sig torrare i en luftad hållare så minskar lukt och mögel.

Alla boende behöver alltså en påshållare för matavfall i sitt kök. Om du inte redan har delat ut påshållare till alla hushåll så är det ett utmärkt sätt att snabbt öka utsorteringen av matavfall. Påshållarna ingår i tjänsten för matavfall och du betalar inget extra för dessa. Här kan du beställa påshållare. Ha gärna några påshållare på lager så att du kan dela ut till nyinflyttade.

Tips för dig som sköter fastigheten: Sätt upp en påshållare med matavfallspåse på väggen i soprummet. Då blir det tydligt vad påshållaren ska användas till.

Tips för hushållen: Sätt en möbeltass på insidan av köksskåpsluckan för att ytterligare öka luftcirkulationen.

Nyinflyttade hyresgäster? Då har du chansen!

Utgå från att nyinflyttade hyresgäster inte har koll på var och hur avfallet ska sorteras. Ta för vana att alltid informera nyinflyttade om var och hur de ska sortera sitt avfall och ge dem en påshållare för matavfallet. Genom att lägga lite extra energi på detta när hyresgästen är nyinflyttad har du chansen att grundlägga ett bra avfallsbeteende, och då sparar du tid och irritation i slutändan.

Se det som en chans att vara tydlig med vad som gäller i just det här huset: "När man bor här sorterar man sitt avfall!"

Läs mer om matavfall

Matavfallets kretslopp

Matavfallet som samlas in i Göteborg skickas till Marieholms förbehandlingsanläggning där det körs genom en skruvpress och får en grötliknande konsistens som kallas för slurry (engelska för slam eller sörja). Slurryn rötas sedan i en biogaskammare. Rötning betyder att matavfallet bryts ner utan syre. Då bildas metan och andra gaser som sedan renas från koldioxid så att vi får biogas. Det som är kvar efter rötningen är en näringsrik gröt: biogödsel. Biogödseln sprids på åkrar där vi odlar mat.

Lägger man matavfallet i den vanliga soppåsen bränns det tillsammans med övriga osorterade sopor. Genom att sortera ut sitt matavfall bidrar man därför till renare luft, minskade utsläpp och till att viktiga ämnen återförs till naturen.

Biogödsel och biogas

Alla växter behöver näring för att växa och när vi odlar mat så tillsätter vi ofta den näringen med konstgödsel. Produktionen av konstgödsel är energikrävande och innebär att fosfor behöver brytas i gruvor, vilket är problematiskt eftersom jordens fosforresurser är begränsade.

Biogödsel är ett mer hållbart alternativ till den vanligare konstgödseln. I matavfallet finns nämligen viktiga mineraler som fosfor och kalium som återvinns när matavfallet omvandlas till biogödsel. Biogas, som också utvinns ur det utsorterade matavfallet, är ett förnybart bränsle med låg miljöpåverkan. Biogasen kan användas som bränsle i bilar och bussar och i våra sopbilar istället för diesel eller bensin.

Inga plastpåsar i matavfallet

Eftersom matavfallet i slutändan hamnar på åkern igen så är det viktigt att det inte kommer med några föroreningar i matavfallsinsamlingen. Det förekommer att hyresgäster lägger matavfallspåsen i en plastpåse för att de tycker att matavfallet är för blött. Att påsen blir blöt beror oftast på att den inte sitter i en påshållare som luftar den ordentligt. Har du problem med sådana felsorteringar kan du beställa skyltar eller dekaler att sätta upp i soprummet genom att mejla våra kundsamordnare.

Om projektet Matavfallspiloterna

Under 2017 och 2018 genomförde vi projektet Matavfallspiloterna där vi genom djupintervjuer med lägenhetsboende i stadsdelarna Rannebergen och Kyrkbyn undersökte vad som får dem att sortera ut matavfallet och vilka hinder det finns för dem att göra det. Vi gjorde även djupintervjuer med fastighetspersonal i flerbostadshus för att ta reda på vilka behov de har för att underlätta för sina hyresgästers matavfallssortering. I projektet använde vi oss av en arbetsmetod som kallas tjänstedesign.