Nya avfallsföreskrifter från och med 2021

Vi har ändrat en del i våra föreskrifter från och med 2021. Här kan du läsa om vilka ändringar vi gjort.

Här hittar du de nya avfallsföreskrifterna.

Sammanfattning av de viktigaste ändringarna

Nya begrepp ersätter begreppet hushållsavfall

I och med ändringar i miljöbalken försvinner begreppet hushållsavfall och ersätts med en lista med olika avfallsslag som kommunen ansvarar för. I förslaget till föreskrifter har förvaltningen ersatt begreppet ”hushållsavfall” med ”avfall under kommunalt ansvar” enligt Avfall Sveriges rekommendationer.

Nya sorteringskrav och förändrat ansvar för bygg- och rivningsavfall

I miljöbalken införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret för det som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Föreskrifterna har uppdaterats för att spegla denna förändring.

Nya regler för farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna

Kretslopp och vattennämnden har beslutat att inte längre ta emot farligt avfall från verksamheter på Göteborgs återvinningscentraler. Verksamheter hänvisas istället till företag som tar emot avfallet.

Förtydligande av tjänst för trädgårdsavfall

En ny tjänst för trädgårdsavfall i kärl har införts sedan nuvarande föreskrifter antogs. De nya föreskrifterna har uppdaterats med regler för tjänsten.

Hämtning av matavfall varannan vecka

Den ordinarie tjänsten för matavfall har även i fortsättningen hämtning varje vecka. Utöver det kan man få sitt matavfall hämtat varannan vecka för att underlätta om flerfackskärl införs i framtiden och för att kunna ta hänsyn till önskemål från kunder.

Tydligare regler för tömning av fettavskiljare

Ett förtydligande har gjorts att fettavskiljare ska tömmas minst sex gånger per år, eller med det tätare intervall som krävs för anläggningens funktion. Tidigare kunde formuleringen misstolkas. Detta även gäller på obebodda öar eftersom det inte var tydligt i de tidigare föreskrifterna.

Tillägg om krav på avfallsanläggningar för verksamheter

Sen tidigare ges kommunen genom miljöbalken rätt att bestämma hur anläggningar för annat avfall än det som faller under kommunalt ansvar ska skötas. Detta har dock inte nämnts i de gamla avfallsföreskrifterna.

För att skydda avloppsledningsnätet förtydligas nu föreskrifterna för hur avfallsanläggningar ska skötas och underhållas och krav på viss dokumentation införs. Detta har inte begränsats till fettavskiljare och oljeavskiljare eftersom det kan vara lämpligt att även se hur verksamheters övriga avfallsanläggningar sköts, till exempel containrar. Enligt miljöbalken ansvarar verksamhetsutövarna redan för att inte orsaka skador eller olägenheter, tillägget förbättrar möjligheterna till tillsyn om det uppstår problem och underlättar även för att registrera anläggningarna.

Kommunens informationsansvar om förebyggande

I de nya lagar som rör avfallsområdet har kommunerna fått i uppdrag att informera om att förebygga avfall till hushåll och verksamheter som har avfall under kommunalt ansvar.

Krav på nya eller ombyggda grovsoprum

I de nya föreskrifterna har lagts till att nya eller ombyggda grovsoprum ska placeras så att dragvägen maximalt är 10 meter. Grovsoprummen är hämtställen för upprepade planerade hämtningar av styckvis grovavfall. Vid enstaka hämtningar anläggs inget hämtställe och då finns inte något sådant krav. Detta har kommit till för att undvika arbetsskador när våra entreprenörer hämtar grovavfall, som till exempel trasiga möbler. Nuvarande kunder som har grovsoprum påverkas inte eftersom det endast gäller nya eller ombyggda hämtställen.

Övriga korrigeringar och mindre kompletteringar

I samband med att de nya föreskrifterna tagits fram har förvaltningen även sett över ordval och meningsbyggnad. Några korrigeringar har gjorts för att förtydliga och förstärka vad som menas i de olika paragraferna och för att inte begränsa eller utvidga omfattningen där det inte varit avsikten. Detta är gjort utifrån erfarenheter med de gamla paragraferna. Exempel på korrigeringar:

  • Kompletterat de inledande texterna med information om att föreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och att avfallsplanen utgör resterande del. Syfte och innehåll beskrivs kortfattat.
  • Det tydliggörs att det finns ett undantag för fastighetsägarens betalningsansvar för kremering av döda husdjur och för hämtning av grovavfall inne i bostaden på samma sätt som anges i taxan.
  • Kompletterat att när man väljer plats för en ny eller ombyggd avfallsanläggning ska man ta hänsyn inte bara till arbetsmiljö och yttre miljö utan även risker för allmänheten som trafikolyckor och hängande last.
  • Den som har getts tillstånd att använda köksavfallskvarn undantas krav på att lämna matavfall till avfallsinsamling.
  • Breddat formuleringen avseende sorteringsanvisningarna för returpapper så att även kommunen inkluderas. Detta är för att möta upp en förväntad lagändring där kommunerna ges ansvaret för returpapper.