Vår förskola

Förskolan Temperaturgatan 95 ligger i Länsmansgården i Biskopsgården som är en mångkulturell stadsdel.

På vår förskola möts barn och pedagoger med rötter från hela världen. Förskolans organisation är starkt värderingsstyrd. Arbetssätten anpassas utifrån barns och vårdnadshavares behov och önskemål. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar baserade på fakta och har förmåga till snabba reaktioner för att tillgodose allas behov. Vi har ett tydligt samband mellan mål, arbetssätt, resultat och förbättringar. Förskolan har en engagerad ledare och engagerade medarbetare som på olika sätt hittar metoder för att förbättra verksamheten.

Den vetenskapliga grund som förskolans barn- och kunskapssyn vilar på utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, Lev Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Lärandet sker i samspel med andra människor och i den kontext de befinner sig.

Förskolan arbetar aktivt med litteraturläsning för och med barn. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare.

Pedagogisk dokumentation genomsyrar vårt arbete. Genom observationer, anteckningar och foton ser vi vad barnen intresserar sig för, hur de tänker och agerar i olika situationer. Vi följer deras kunskapsförbättring. Den pedagogiska dokumentationen använder vi som underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavarna.

Kom gärna och besök vår förskola!