Avsteg från TKA

Om du vill göra avsteg från Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar måste du meddela det skriftligen till en av våra tekniskt sakkunniga.

Stadsfastighetsförvaltningens Tekniska krav och anvisningar (TKA) ska följas i nybyggnadsprojekt och där det är tillämpligt i ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt.

Om du anser att du behöver göra ett avsteg från TKA ska du motivera och skriva ned avsteget i vår blankett för avsteg.
Det är stadsfastigheters sakkunnige för respektive teknikområde som bedömer och godkänner din begäran om att få göra avsteg. En ifylld avstegsblankett skickar du med e-post till den sakkunnige.
Du ska också skicka en e-postkopia till berörd projektledare.