Vår skola

Taubeskolan ligger vackert belägen vid Färjenäsparken i Lundby. Här går cirka 340 elever och vi är omkring 40 anställda. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolans profil

Taubeskolan startade hösten 2012. Skolans lokaler är moderna, fina och funktionella. Vår utomhusmiljö har en unik natur som passar bra för lärande.

Trygghet och trivsel

På Taubeskolan ska alla ta ett gemensamt ansvar för att skapa en trivsam miljö. Därför är det viktigt att både elever och personal visar hänsyn och respekt för varandra i det dagliga arbetet.

Vi vill hjälpa våra elever att lära sig handla på ett föredömligt vis i olika sammanhang. Alla vuxna i skolan är måna om att vara goda förebilder. Vi vill att våra elever ska ha möjligheter att lära och utvecklas under trygga förhållanden för att kunna bli självständiga och därmed ta ställning för det bästa för sig själva och andra.

Lika behandling

En plan mot diskriminering och kränkande behandling ska förebygga och motverka kränkande behandling. Den förklarar hur skolan arbetar med att förhindra och motarbetar diskriminering och annan kränkande behandling. I planen beskrivs tydligt hur skolan aktivt arbetar med att främja barns och elevers lika rättigheter och det framgår det hur personalen ska hantera uppkomna situationer och hur det ska dokumenteras och följas upp. Planen revideras en gång per år och skolhusrådet informeras om planen varje höst. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Vårdnadshavare informeras om planen varje läsår. Alla elever ska ha kännedom om planen och verka för att den följs.

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Skolan arbetar med elevråd samt matråd. Vi har även trivselledarprogrammet på skolan. Tauberådet har möten två till tre gånger per termin och är ett forum för samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Vid första mötet med vårdnadshavare på hösten informerar mentorerna om rådet och då finns även möjlighet att anmäla sitt intresse. Tauberådet publicerar sin information på Hjärntorget.

Det är viktigt för oss att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Taubeskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.