Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Tandkullegatan 7 ligger vid Hinsholmskilen. Förskolan kommer inte att ha någon verksamhet efter sommaren 2022 och det går därför inte att söka till förskolan.

Förskolan ska bli en så kallad flex-förskola som kan öppnas vid behov. Framför allt beror det på att det just nu är färre barn än tidigare som behöver förskoleplats och att det finns tillräckligt med förskoleplatser i området även utan Tandkullegatan. Att det är just Tandkullegatan som blir flexenhet beror på att lokalerna har ett omfattande renoveringsbehov och att förskolan är en en-avdelningsförskola. Du kan söka plats på närliggande Bygatan eller Eckragatan.


Så här arbetar vi

Vi arbetar ständigt med att skapa goda lärmiljöer för att inspirera barnen till att vara utforskande, självständiga och nyfikna. På så vis lägger vi grunden för det livslånga lärandet där förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Lärmiljöerna är hela tiden föränderliga och utgår ifrån barnens intressen och upptäckter.

Förskolan är barnens arena. En plats där reflektion mellan barn och vuxna är en central del i den dagliga verksamheten. En plats där verksamhet och lärmiljöer anpassas efter barnens intressen och önskemål.

Alla barn ges möjlighet att utvecklas i samspel med andra utifrån sina erfarenheter och behov. Förskolan erbjuder olika uttrycksformer så att kreativitet och meningsskapande uppstår.

Barn är medmänniskor och samhällsmedborgare, de är värdefulla här och nu.

Varje barn är en egen individ med egen inneboende drivkraft och kompetens. Barn är viktiga, aktiva, unika och har sitt eget sätt att vara, tänka och lära.

Vi värnar om vikten av att respektera och ha en tro på barnen. 

Barns alla olikheter är en tillgång för gruppen.

Avdelningar och pedagoger

Tandkullegatans förskola har en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan ingår i Långedragsenheten tillsammans med närliggande By- och Eckragatan.

Här arbetar legitimerade lärare samt barnskötare.

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

”Varje barn ska få erfara att dess handlingar gör skillnad i samhället!”

Dessa ord är vår vision och något vi anser viktigt att barn får med sig från förskolan.

När vi formar verksamheten vill vi att barnen ska upptäcka att deras tankar är viktiga och att de påverkar varandra och omgivningen.  När barnen får känna sig delaktiga och ha inflytande över sitt liv och sin vardag på förskolan ökar självförtroendet och självkänslan. Vi har stor tillit till barnen och tar deras tankar, funderingar och önskemål på största allvar.

På vår förskola är vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vårt arbetssätt innebär ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på att sätta barnet i centrum. Kunskap är något vi skapar tillsammans, lärandet bygger på utforskande och är ständigt i rörelse.

Alla barns lika värde är en självklarhet för oss. Alla barn behandlas med respekt och vi utgår alltid utifrån barns olikheter som en tillgång.

Projektinriktat arbetssätt

Vårt arbetssätt är projektinriktat, där barnens upptäckarlust, nyfikenhet och kreativitet uppmuntras. I projekt får barnen möjligheter att lyssna, reflektera, berätta och bearbeta sina upplevelser. Med projektarbetet som metod får varje barn möjlighet till ett fördjupat och sammanhängande lärande, där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och få uttrycka sig genom olika uttrycksformer.

Vi ser lärande som en ständig process och kunskap som en slags produkt av denna process, som förändras hela tiden i takt med att man lär. ”När kunskap möter kunskap sker ett lärande”.

Lärande sker i oförutsägbara banor utan början eller slut. Barn lär i sammanhang och tillsammans med andra. Ett utforskande och problemlösande arbete leder till att utveckla sitt tänkande. Barnen ska pröva sina hypoteser om olika saker, så att de får en tilltro till sin egen förmåga att välja, skapa och lära.

Genom pedagogisk dokumentation lyfter vi fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Vi återför och reflekterar dokumentationen för och med barnen i olika mötesforum.

En dag på förskolan

  • frukost
  • projektarbete
  • lunch
  • vila
  • mellanmål

Undervisning och lek sker både inne och ute.

Förskolan har öppet 7.30-17.

Samverkan

En viktig förutsättning för barnens trivsel, utveckling och lärande är ett nära samarbete mellan hem och förskola.

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och samverkar med vårdnadshavare om barnens lärande och utveckling. Vi har regelbundna utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum för vårdnadshavares inflytande och delaktighet.